Formandens beretning 2020 - Generelforsamling - Kulturmaskinen og Tidens Samling i Odense:

Vi har som altid haft et travlt år i Dansk Tekstillaug og i år et særligt travlt år p.g.a.  Covid 19. Vi har, som I ved, måttet udskyde Generalforsamlingen fra april til oktober, ændre datoer for arrangementer m.m. og omlægge bestyrelsesmøder til telefonmøder. 

Vi er i fuld gang med forberedelserne til foreningens 75 års jubilæum i 2021, så sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen d. 11-12 sept 2021, hvor vi holder jubilæum og generalforsamling på Brandbjerg Højskole. Højskolen ligger centralt i landet ved Jelling, og vi glæder os til at fejre begivenheden sammen med jer. I Rapporter nr. 1 2021 modtager I den officielle invitation.

Jubilæumsåret vil ud over jubilæet blive fejret igennem hele året både i bladet og på sociale medier. Det kommer I til at høre meget mere om. 

Som bekendt har vi valgt at udskyde miniTEX trienalen pga. det store arbejde der ligger i at arrangere et 75 års jubilæum. Vi har, som I ved fra Rapporter, sendt et open call til miniTekstil udstilling i jubilæumsåret, og vi går tilbage til rødderne og sætter formatet til 20x20 eller 20x20x20. Denne gang er udstillingen udelukkende for vores medlemmer. Udstillingen er ikke kurrateret, men vi har en udstillingsarkitekt med, der kurraterer 12 værker fra udstillingen til en jubilæumskalender/evighedskalender. Vi glæder os til at se jeres mangfoldige bud på miniTekstil anno 2021. 

Året har også budt på de vanlige opgaver i foreningens forskellige udvalg. Med Gina Hedegaard Nielsen sikkert ved roret på bladet og med stor støtte fra redaktionsgruppen sender vi, synes vi selv, flotte, informative blade på gaden 4 gange om året. I redaktionen sidder tre bestyrelsesmedlemmer Katrine Petersen, Anne-Mette Heie Kjær og undertegnede og derudover har vi tidligere næstformand i lauget Mai-Britt Bille med.

Hjemmesiden styres også med sikker hånd af tidligere bestyrelsesmedlem Berthe Bramsen. Bestyrelsesmedlem Berit Rosqvist er ansvarlig for annoncer og samarbejder også her med Gina om annoncer i bladet. Berit står også bag den flotte udstillingskalender i bladet og på hjemmesiden. Berthe er desværre forhindret i at deltage i generalforsamlingen i år men kan oplyse at vi fra 1 oktober 2019 til 1. oktober 2020 har haft:

2749 besøg på hjemmesiden fra Danmark

10 fra Canada

10 fra Belgien

53 fra Frankrig

94 fra USA.

Det giver et gennemsnit på 236 pr måned og ca. 8 pr. dag.

I disse tider kommer man ikke uden om sociale medier, og vi havde derfor nedsat et SoMe udvalg, der arbejdede tæt sammen med redaktøren og redaktionen på Rapporter og med redaktøren på hjemmesiden, Berthe Bramsen. Vi har dog i år valgt at samle vores indsatser i et medieudvalg som består af Katrine Pedersen der er ansvarlig for Facebook, Katrine Gudmundsson der er ansvarlig for Instagram, Berthe Bramsen der er ansvarlig for Hjemmesiden og redaktør af bladet Gina Hedegaard Nielsen. Derudover er Mette Heie Kjær og undertegnede med i udvalget og redaktionen på alle fire platforme. Vi ønsker at tegne en fælles tråd imellem de fire medier bl.a. ved at reklamere for artikler i bladet på sociale medier. 

Vi arbejder løbende med PR for Dansk Tekstillaug og Katrine Røjel og undertegnede gør et ihærdigt forsøg på at nå ud til de studerende på Tekstilformidleruddannelsen samt andre tekstile uddannelser i Danmark. 

Rouky Aknin har valgt at trække sig fra bestyrelsen, da hun tilbringer en stor del af sit liv i Frankrig. Rouky har overdraget kassereropgaven til Katrine Gudmundsson. 1000 tak til Rouky for dit store engagement i Dansk Tekstillaug. Vi blev valgt ind samme år i 2015, og du har været med til at løfte en kæmpe opgave for Dansk Tekstillaug, særligt omkring miniTEX 17. Desuden var du i mange år vært for bestyrelsesmøderne på SVK. Også tak for det!

Vi har et tæt samarbejde i Forretningsudvalget, hvor Lise Frantzen er sekretær. Vi har haft en meget stor glæde af Lises mange år i bestyrelsen. Lise blev valgt ind i 2009, og vi trækker ofte på hendes mangeårige erfaring fra bestyrelsesarbejdet. Katrine Gudmundsson er kasserer, og Katrine Røjel er næstformand. Hun er desværre forhindret i at deltage i dag, da hun underviser på Tekstilformidleruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Vi arbejder stadig på at kunne nå alle vores medlemmer via mail, så tjek om vi har alle dine/jeres kontaktoplysninger.

Københavns Professionshøjskole lægger ofte lokaler til vores bestyrelsesmøder, og det vil vi gerne sige dem 1000 tak for. Derudover har Laugets Vævekurser lagt lokaler til i Grøndal Multicenter.  Også en stor tak til dem også for samarbejdet, som vi fører videre med et årligt samrådsmøde i november. 

Vi har i år sagt farvel til tidligere formand Kirsten Thomsen. Kirsten har af personlige årsager valgt at trække sig som formand. Vi i bestyrelsen vil gerne takke hende for 5 gode år ved roret, og som næstformand i knap 5 år har jeg lært meget af Kirsten, der til daglig er leder af en Friskole. Desværre er Kirsten forhindret i at deltage i dag, men hun er stadig aktivt medlem i Dansk Tekstillaug.

Endvidere må vi også sige farvel og tak til Ann-Cecilie Rindum Jørgensen, der ikke vender tilbage til bestyrelsesarbejde efter barsel. Hun har hænderne fulde med sin lille familie. 

Eva MM Engelhardt har vi desværre også måttet sige farvel til, og vi takker også hende for samarbejdet. Eva har travlt med sit lønarbejde og må omprioritere sin tid. Men Eva har lovet, at hun fremover fortsat vil bidrage med artikler til Rapporter.

Året har også som tidligere år budt på en invitation til Salon Tekstile Timer på Københavns Professionshøjskole. Som altid 3. lørdag i november. Her er Tekstilformidleruddannelsen værter i samarbejde med et planlægningsudvalg. Undertegnede har været med i udvalget siden Salonen blev stiftet i 2011. Salonen er åben for alle, så længe pladser haves, og vi annoncerer for vores medlemmer i bladet og på sociale medier. I 2019 havde vi bl.a. fornøjelsen af at høre tidligere næstformand i Dansk Tekstillaug Mona Lise Martinussen fortælle om sit spændende samarbejde med kunstner Arendse Krappe. Sammen udførte de en udsmykningsopgave til Alternativets Gruppelokale på Christiansborg. Desværre er Salonen aflyst i år grundet omstændigheder omkring COVID 19, MEN vi håber at kunne gennemføre med samme program i 2021.

I år har vi også været godt på vej med en rejse til Tekstilmuseet i Borås i Sverige for laugets medlemmer. Desværre landede vi på samme dato som NTA (Nordic Textile Art) holdt landsmøde, hvor Danmark i år var vært. Vi har derfor valgt at udskyde rejsen, og holder et skarpt øje med kommende udstillinger på museet og hvornår det er forsvarligt ift. COVID 19.

Vi har afholdt et par arrangementer i løbet af 2020.

D. 15.-16 august afholdt vi workshoppen: Blåt på papir, træ og tekstil i samarbejde med illustrator og kunstner Helle Vibeke Jensen og væver Helle Trolle. Workshoppen blev afholdt på Helle Vibeke Jensens værksted og med Helle Trolle som instruktør.  Interessen var overvældende, og kurset blev derfor afholdt to gange nemlig igen d. 17.-18. august.

I lauget havde vi endvidere i samarbejde med Statens Værksteder for Kunst inviteret til en Textile Talk med Lizzi Damgaard, som er daglig leder af Selskabet for Kirkelig Kunst, d. 19. maj kl. 17 i Statens Værksteder i Gl. Dok i København. Det blev udskudt til 10. september og interessen var så overvældende, at vi har afholdt arrangementet 2 gange nemlig igen d. 8. oktober. Og hver gang kun med det tilladte antal gæster ift. COVID 19 og forsamlingsforbuddet over 50 personer. Lizzi fortalte om sine videre studier i guldbroderi i Seville i oktober 2019. Det blev en af de største håndværksmæssige oplevelser, hun har haft til dato. 

 

Til sidst vil jeg gerne takke hele bestyrelsen og Gina, Berthe og Mai-Britt samlet for jeres store arbejde i Dansk Tekstillaug væv, tryk og broderi. Vi står sammen skulder ved skulder og arbejder i fællesskab om at løfte den tekstile kulturarv ud fra vore vedtægter og de 10 gode grunde til at være medlem af lauget. Vi vil samtidig gerne minde om, at alle i bestyrelsen og udvalg arbejder frivilligt ud fra den tid der er til rådighed ift. at passe lønarbejde. Den eneste på lønningslisten i Dansk Tekstillaug er vores redaktør Gina. 

 

Og til sidst vil jeg og bestyrelsen gerne sige tak til alle jer, der er mødt op her i Odense. Det er altid dejligt at møde medlemmerne både til generalforsamlingerne men også til arrangementer, og vi glæder os til at se jer til 75 års jubilæum i 2021. 

 

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING, afholdt på Tidens Samling, Odense den 24. oktober 2020

Dagsorden

 1. Valg af dirigent: Mai-Britt Bille blev valgt.
 2. Valg af referent: Lise Frantzen blev valgt.
 3. Formandens beretning: Susanne Klose indledte med at præsentere bestyrelsens medlemmer for de deltagende medlemmer af foreningen, hvorefter hun aflagde beretning, som blev vedtaget.
 4. Fremlæggelse af regnskab: Katrine Gudmundsson fremlagde det regnskab for 2019, som var udarbejdet af tidligere kasserer Rouky Aknin; denne kunne desværre ikke selv præsentere regnskabet. Regnskabet fremviste indtægter på 186.919 kr. og udgifter på 166.238 kr., hvilket gav et overskud på kr. 20.681 kr. Regnskabet blev godkendt.
 5. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget: Katrine Gudmundsson fortalte, at kontingentet blev hævet i 2019. Derefter præsenterede hun budgettet for 2020, som lænede sig op ad regnskabet for 2019 og fremviste indtægter på 193.000 kr. og udgifter på 170.800 kr., hvilket gav et overskud på 22.200 kr.. Budgettet blev godkendt.
 6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen: der var ingen forslag til behandling.
 7. Valg til bestyrelsen, på valg:

Kirsten Thomsen ønsker ikke genvalg.

Rouky Aknin ønsker ikke genvalg.

Ann-Cecilie Rindom ønsker ikke genvalg.

Eva mm Engelhardt ønsker ikke genvalg

Lise Frantzen blev genvalgt.

Anne-Mette Heie Kjær blev genvalgt.

Suppleant Katrine Petersen blev valgt til bestyrelsen.

Laura Fogde Jørgensen, Tekstilformidler (Væv) blev valgt til bestyrelsen.

Fernanda Toft-Mendonca, Tekstilformidler (Broderi), blev valgt til suppleant.

Isa Østerbye, Tekstilformidler (Tryk) blev valgt til suppleant.

 1. Valg af revisor: Frede Kragh blev genvalgt.
 1. Eventuelt: intet.

 

 


                        

Indkaldelse til DANSK TEKSTILLAUGS Generalforsamling

d. 18. april 2020 - Udsat til 24 oktober 2020

 

 

 

Adresse:

Kulturmaskinen – Tidens Samling, Farvergården 7. 3. sal, Odense

 

Dagens program: 

11.00-11.15 Ankomst Kulturmaskinen, Kaffe og brød

11.15-12.30 Generalforsamling - se dagsorden herunder

12.30-13.15 Frokost i Kulturmaskinen

13.15-14.15 Rundvisning i Tidens Samling / Særudstilling:Klædt på til alle tiders selskab

14.15-15.15 Rundvisning i Tidens Samling / Særudstilling: Klædt på til alle tiders selskab

15.15-15.45 Kaffe og kage i Tidens Samling og udstilling på egen hånd

15.45-16.00 Farvel og tak for i dag

 

Dagsorden til generalforsamlingen

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab

5. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget

6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen

7. Valg til bestyrelsen, på valg:

Lise Frantzen er på valg og ønsker genvalg

Anne-Mette Heie Kjer er på valg og ønsker genvalg

Katrine Petersen (suppleant) er på valg og stillerop til valg til bestyrelsen

Kirsten Thomsen er på valg og ønsker ikke genvalg

Rouky Aknin er på valg og ønsker ikke genvalg

Ann-Cecilie Rindum-Jørgensen er på valg og ønsker ikke genvalg

Eva mm Engelhardt er på valg og ønsker ikke genvalg

Suppleant vælges for et år.    

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

 

Alle forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til formanden:

Susanne Klose, Rønnebærvej 92B 2840 Holte, email: susanneklose@gmail.com senest 28. marts 2020, 3 uger før generalforsamlingen finder sted.  Generalforsamlingen er for foreningens medlemmer. Medlemmer fra Foreninger og værksteder m.v. der er medlem af Dansk Tekstillaug er alle velkomne, men skal vælge en person der repræsenterer dem på generalforsamlingen ved afstemning, hvor man kun har en stemme.

Vi glæder os til at se dig/jer den 18. april 2020. 

Pris for deltagelse kr. 185,00

Tilmelding og betaling senest d. 20. marts til Katrine Gudmundsson på tilmeldingdansktekstillaug@mail.com  

og pengene indbetales på reg.nr. 1551 kontonummer 10782082   

Angiv dit medlemsnummer samt om du er vegetar eller har allergi.

 

Med venlig hilsen fra bestyrelsen

Dansk Tekstillaug, væv, tryk og broderi

http://www.dansktekstillaug.dk/ 

Læs om programmet her i bladet. Der tages forbehold for ændringer i programmet!

Formanden beretning ved Generalforsamlingen Herning, 27/4, 2019

Igen i år er det en stolt formand, der aflægger beretning på vegne af hele bestyrelsen i Dansk Tekstillaug.

Stolt fordi vi sammen med alle jer medlemmer fastholder at vil holde den tekstile fane højt, fordi vi oplever at det er vigtigt og relevant.

Sidste år fik vi to nye medlemmer, Ann Cecilie og Katrine og heldigvis er det to yngre kvinder, som bidrager til et markant lavere aldersgennemsnit. Sagt med humor selvfølgelig, men ikke desto mindre er det jo vigtigt at vi, når den tid kommer, kan give fanen videre til unge kræfter, der står lige midt i den tekstile verden.

Da Katrine kom med i bestyrelsen gav det også mulighed for at afholde vores bestyrelsesmøder på Københavns Professionshøjskole, der ligger i Campus Carlsberg, i hjertet af København. Et meget inspirerende sted at mødes.

Som bestyrelse arbejder vi naturligvis ud fra foreningens vedtæger og de ”ti gode grunde til at være medlem af DT”. Vores mest synlige del er fortsat vores blad:Rapporter, hvor redaktionen, med Gina i spidsen, fortsat henter gode og relevante artikler fra dygtige og aktuelle tekstile udøvere og aktører. Som I sikkert har bemærket er bladene fyldt med Tema-artikler samt andet stof, som trænger sig på om MÅ ud til jer læsere.

Men bestyrelsesarbejdet består naturligvis af andet end samtaler om hvad de næste udgivelser af bladet skal indeholde. Da vi har 75 års jubilæum i 2021, er der nedsat et jubilæumsudvalg, der skal arbejde på hvordan vi vil synliggære dette jubilæum. Dette arbejder er vi i fuld gang med og her er også Laugets Kurser en del af det.

Bestyrelsen kommer fra en bred radius, fra Vejle, til Svendborg og Gilleleje og Stor- København og indre København og derfor har det også være en kæmpe fordel at vi i år har besluttet at oprette en dropbox-mappe, hvor vi deler alle vores dokumenter. Det bertyder også at når vi skal overgive poster til nye bestyrelsesmedlemmer, så er det alt andet nemmere når det hele ligger elektronisk. Vi kalder også vore fælles arkiv.

Vi håber I har bemærket at vore Facebook og hjemmeside er frisk og hele tiden med nye opdateringer. Facebook er et medie, der passer til hurtige og passerende

nyheder, mens hjemmesiden er mere et ”brandingsmedie”, altså hvor man kan læsehvad vi står for og hvor vi går hen ad. Vi prøver også lige så stille til med Instagram,vel vidende at det er der de unge har ”flyttet sig hen”, og dem vil vi jo rigtig gernenå. Men vi er jo også alm. arbejde kvinder, der laver dette frivillige arbejde i vores fritid, så ikke alt gå så hurtigt som hvis det havde været et regulært lønarbejde. Ingen beklagelser over noget, blot en forklaring på at ting tager tid. Til at holdeoverblik over disse sociale medier, har vi nedsat et udvalg der kort heder ”SoMe”ikke at forveksle med MeToo:-)

Som nævnt vil vi rigtig gerne ”råbe de unge op”, og derfor har vi planer om et mereintensivt arbejde på de forskellige uddannelsessteder, hvor de unge jo findes. Dette arbejde er i udvalg og kun lige så småt i gang me3d deres ideer og planer.

Når vi har brug for ekstra hjælp, har vi heldigvis mulighed for at trække på medlemmer uden for bestyrelsen, fx Katrine Petersen er med i redaktionsudvalget og er faktisk også en af dem der stiller op til bestyrelsesvalget denne gang. Tidligere næstformand i DT Mai-Britt Bille bidrager også i det redaktionelle arbejde.

Det er vigtigt for os at være i kontakt med øvrige tekstile foreninger i Danmark, og eteksempel på at vi er det, er vores venskabsaftale med ”Tenen”, Den tekstilhistoriskeforening. Pt. går vores venskabsaftale ud på at vi deler blade, og om det kan udvides, vil tiden vise. Der kan være mange gode grunde til det, men tiden skal også være til rådighed.

Det er også vigtigt for os at tilbyde mere end Rapporter til medlemmerne. Derfor har vi nedsat et lille udvalg der skal undersøge hvilke rejseaktiviteter vi kan sætte i verden. Vi tænker her både stor og småt, fx. kunne en tur til Japan være en mulighed, men også en tur til Paris. Når vi er længere med det, hører I naturligs også om det.

En årlig tilbagevendende begivenhed er Salon Tekstile Timer, den 3. lørdag i november på Københavns Professionshøjskole. Arrangementet er åbent for alle. Sidste gang var der mere end 60 deltagere, så det må virkelig siges at være en succes at de afholdes.

Vi kæmper fortsat med at få så mange mailadresse på vores medlemmer som muligt. Efter at portoen i Danmark er blevet så høj, vil vi gerne nedbringe vores

portoudgifter ved at maile til jer, i stedet for at sende alm brev. Dette sker mest når der skal rykkes for kontingentbetaling. Det er et stort arbejde at telefonere og dyrt at sende med brev, så derfor opfordres alle til at oplyse os om deres mailadresse, og har I ikke allerede gjort det, kan det gøre på denne blok, der ligger fremme her mens der er generalforsamling. Skriv gerne navn, medlemsnummer hvis I kan huske det og så vigtigst af alt, mailadressen.

At vi i dag afholder vores generalforsamling her på Tekstilmusset i Herning, er for enstor del næstformand Susanne Klose’s fortjeneste. Susanne har med ildhu og energi lavet alle aftaler og planer for at dette kunne komme i stand i år. Vi har i flere år talt om at vi rigtig gerne ville placere vores generalforsamling et sted i Jylland, hvor mange kunne se det interessant at tage hen, og også ramme så geografisk midt på, at mange ville prioritere at deltage. At der så er så interessante udstillinger pt., er jo bare en appelsin i turbanen. Men mere om det ved rundvisningen senere. Og hvor er det dejligt at se at så mange af vores medlemmer har fundet vejen til Herning.

Til slut vil jeg rigtig gerne takke hele bestyrelsen samt Gina for et meget konstruktivt og energisk arbejde, og for at I kan se, hvem jeg takker og hvem det er, der er i bestyrelse, så vil jeg bede alle om lige og hurtigt at komme herop.

Med disse ord vil jeg takke fordi I lyttede til årets beretning.

FORMANDENS BERETNING GENERELFORSAMlLING 2018

 

Velmødt til årets Generalforsamling i Dansk Tekstillaug her på Statens Værksteder for Kunst i København.

 

Jeg vil begynde med at præsentere jer for bestyrelsen: 

Susanne Klose, næstformand

Rouky Aknin, kasserer

Anne-Mette Heie Kjær, sekretær

Berthe Bramsen, webredaktør

Lise Frantzen

Berit Julie Rosquist

Majken Jensen

Majken Jensen er desværre fraværende, fordi hun er ved at flytte til Oslo.

Det er altså dette lille team, som udgør bestyrelsen, og som på bedste vis forsøger at forvalte det arbejde, som vi blev betroet, da vi blev valgt ind i bestyrelsen.

 

Vi har i det forgangne år arbejdet med projekter, I forhåbentligt både har set og nydt resultatet af.

 

Årets højdepunkt var miniTEX17, som blev holdt hhv. i Jylland i Galleri Nicolai i Kolding og i København i Galleri Krebsen.

Begge steder blev der afholdt foredrag, art-talks og workshops, der havde til formål at udbrede det tekstile og interessen herfor, men også at tage et spadestik dybere for at komme bag teknikker og processer i kunstnerens arbejde. 

Til udstillingen kom 45 deltagere gennem kuratorernes nåleøjer sammen med 12 inviterede kunstnere, som deltog med værker med fastlagt format. 

Ved begge ferniseringer var det Marie Debora Koch, der holdt åbningstalen.

 

I Kolding var der 2 events:

1 - Drop-in workshop med tekstildesigner Dorthe Merete Lykke Jensen. 

2 - Art-Talk med Tekstilkunstner Anne Bjørn.

 

På Galleri Krebsen var der 4 events:

1 - Dogmebroderi med Mai-Britt Bille og Lisbeth Degn.

2 - Drop-in workshop med tekstilformidler Majken Hove Jensen, der lavede stoftryk på Kulturnatten.

3 - Foredrag med Mette Holm om blomster i japanske tekstiler.

4 - Rundvisning på udstillingen ved væver og redaktør Gina Hedegaard Nielsen. 

Begge steder var der fuldt hus både til fernisering og events, og tak for det, for det var jo jer medlemmer, der fortrinsvis kom og deltog. Vi var meget spændte på hele tilslutningen, både fra indsendte værker til deltagere i events’ne. Særligt var det det ændrede format på værkerne, der gjorde os spændte. For hver gang man ændrer noget, bliver der jo lidt turbulens, fordi rigtig mange har det bedst ved at være i det, de kender. Men det er jo netop, når vi skubbes ud af vores comfortzone, at vi opdager nyt - nyt uden for os selv, men også inde i os selv, og det medvirkede dette nye format til. Vi blev ikke skuffede. Vi synes faktisk, det blev rigtig flotte udstillinger, som spændte bredt, og som tiltrak kunstnere langvejs fra, fx Canada. Den kanadiske kunstner deltog også i ferniseringen på Galleri Krebsen. Nu kan vi tale om at være verdenskendt. 

 

Jeg ved naturligvis ikke, hvor mange af jer, der har erfaring med at arrangere en udstilling, men jeg kan fortælle jer, at det kræver MEGET! Rigtig Meget! Optakten til det nye format, var i for sig det letteste. Det var en sjov proces, hvor vi drøftede formaterne på møderne, og vi endte med det, I så sidste år på udstillingerne. Men det, der så kom efter det, dét var ARBEJDET. Alene arbejdet med at få booket de to udstillingssteder var krævende. Og at skrive fondsansøgninger har været et kæmpestort stykke arbejde, som har krævet en del mere, end frokostpauserne på det faste job kunne give plads til. 

Registeringen af værkerne, indbetalingerne fra kunstnerne, opsætningen, som varede flere dage og meget andet – jo, der har virkelig været brugt rigtig mange timer på det arbejde, og et utal af mails er sendt frem og tilbage mellem det lille udvalg bestående af Rouky, Lise, Anne-Mette og Berthe, som så trofast og energisk tog sig af opgaven. 

Det skal ingen hemmelighed være, at der har været tidspunkter undervejs, hvor indtil flere håndklæder var lige ved at blive ”kastet i ringen”, men hele bestyrelsen stod sammen og hjalp hinanden og kom i mål, og vi var meget stolte af resultatet.

En af de helt store positive ting, der skete for os ved dette års miniTEX17, var de mange penge, vi fik bevilget gennem fondansøgningerne. 170.000,00 kr. blev det til i alt, så vidt vi ved, det største beløb, foreningen har modtaget indtil nu, så det er vi ret tilfredse med.

Når I nu kommer til at savne alle de smukke værker, I så ved miniTEX17, så kan I jo gå ind på vores hjemmeside og se dem igen og også se en 7 minutter lang film, som blev lavet om udstillingen i Galleri Krebsen.

Forhåbentligt har I også købt et af de flotte kataloger, som vi denne gang valgte at lave 30 % større end tidligere kataloger for dermed at yde værkerne større retfærdighed. At denne forøgelse rent økonomisk var mulig, skyldtes ene og alene de bevilgede fondsmidler.

Om man vil indrømme det eller ej, er den arbejdsproces, der går forud en miniTEX-udstilling, et enormt arbejde, som satte en del aktive bestyrelsesmedlemmer under et stort pres, hvilket også betød, at vi efterfølgende brugte meget og konstruktiv tid på at evaluere hele processen. Vi har helt klart fortsat mod på at arbejde med udstillinger, for vi synes, det er vigtigt og spændende. Igennem evalueringen har vi fået indblik i, hvor vi kan spare os selv for unødigt besvær og irritationer, så arbejdet med udstillingerne ikke kommer til at trække så mange veksler, som det gjorde i år.

En positiv sidegevinst af dette pres, der var i løbet af miniTEX-perioden, er, at vi har fået talt os rigtig godt sammen som bestyrelse. Jeg vil vove at påstå, at vi er blevet stærkere sammen, har indset vores muligheder, men også vores begrænsninger, og når sådanne ting er erkendt og italesat, sker der noget godt. Der opstår fremdrift og fornyet energi, og det smitter af på os alle sammen. Og der er dér, vi står lige nu. Vi sprudler af ny energi og gå på mod. Det er her, at nye idéer popper op.

 

En udfordring, vi har haft gennem året, er vores medlemstal. Nej, ikke tallet som sådan, men indbetalingerne af medlemskontingentet. Jeg tror, vi må se i øjnene, at den digitale verden spænder ben for nogle, og det sammenholdt med, at vi meget gerne vil spare foreningen for frimærkeudgifter, der er blevet voldsomt store, oplevede vi i februar, at vi telefonisk måtte kontakte ret mange medlemmer, vi ikke havde registreret en e-mail på, eller hvis e-mail ikke længere fungerede. Lidt ærgerligt at skulle bruge tid på det, men det måtte vi altså. Vi har også for første gang i år IKKE sendt girokort ud. I bladet har vi ellers gjort opmærksom på, at kontingentet skulle indbetales elektronisk denne gang.

 

Hvordan får vi alles e-mail? Hvordan får vi alle til at kontakte os, når de skifter e-mail, adresse, telefonnummer osv., så vi ikke skal bruge så mange timer på at få de sidste indbetalinger ind? For det er jo indbetalingerne, der er omdrejningspunktet for vores forening. Uden kontingenter kan foreningen ikke eksistere. Vi talte også om dette sidste år i Krengerup. 

Under den snak, der udspandt sig dér, var der et medlem, der efterlyste 10 gode grunde til at være medlem af foreningen. Det var en herlig udfordring at få – mere om det under eventuelt.

 

Vi har som forening deltaget i Tekstile Bogdage i Biblioteket på Rentemestervej i København i september, og vi har også deltaget i Salon Tekstile Timer, også i København, hvor Anne-Mette fortalte om arbejdet med miniTEX-udstillingerne. I Greve blev der afholdt et lørdagsmøde med Maj-Britt Bille, hvor det var broderi, det handlede om. Vi har også et samarbejde med Laugets Kurser. Alle disse aktiviteter er i høj grad med til at øge medlemstallet og interessen for vores forening. 

 

Laugets Kurser holder til i Grøndal Multicenter, hvor vi i 2017 fik etableret nye depotskabe til tidsskrifter, foldere, brochurer mv. Lise og Berit har brugt mange timer på at rydde op i en årelang ’vi lægger det lige ud i det gamle depot ’-praksis. Men nu er der styr på det, og skabene er igen nærmest fyldt til randen. I skabene ligger fx overskuddet fra trykkeriet af Rapporter, som vi ved forskellige lejligheder sætter til salg for på den måde at gøre potentielle medlemmer opmærksom på foreningen. 

 

Vi håber også, at vi med vores flotte hjemmeside kan tiltrække flere medlemmer. Vores hjemmeside er lavet af Berthe, Anne-Mette og Susanne med Berthe som primus motor og webredaktør. Berthe har under opbygningen af hjemmesiden brugt et utælleligt antal timer på det arbejde. 

At der sidste år var mere end 6000 besøgende, hvoraf der har været ca. 700 fra udlandet understreger, at hjemmesiden er et godt kommunikationsværktøj både for medlemmer og som vindue ud til resten verden. Dette reflekterer i høj grad det flotte og utrættelige arbejde, Berthe har lagt i at lave, justere og vedligeholde vores hjemmeside. Vores hjemmeside er i høj grad et medie, der viser foreningens ansigt udadtil, men hjemmesiden er bestemt også et vigtigt aktiv, når vi søger fondsmidler, for dér vil fondsudvalgene kigge, når de indhenter oplysninger om vores forening, og så gælder det jo om at være seriøs og fremstå professionel, hvilket vi selv synes, vi gør med den nye hjemmeside. Fx kan I som nævnt tidligere finde en lille film om miniTEX17-udstillingen.

Vores Facebook-side lever også et aktivt liv med rigtig mange opslag, der har med det tekstile at gøre. Det håber jeg, I har set, for Anne-Mette gør et stort stykke arbejde med hele tiden at holde fingere på pulsen og finde relevante opslag til os alle.

 

Rapporter er stadig vores ’hjerte’. Gennem det tidsskrift, kommer vi ud til rigtig mange mennesker med artikler og rapportager fra mange relevante fokusområder rundt om i den tekstile verden. I den forbindelse kan jeg nævne, at der er et lille redaktionsudvalg, bestående af redaktør Gina Hedegaard Nielsen, Mai-Britt Bille og Susanne Klose, som jævnligt sætter sig sammen for at lægge en strategi over kommende numre, temanumre osv. Jeg har lyst til at gengive redaktørens ord - Ginas ord - om arbejdet med bladet: ”Redaktøren vil gerne bede formanden om at udtrykke redaktørens glæde og taknemmelighed for, at der er overskud og seriøs faglig energi blandt såvel bestyrelsesmedlemmer som ikke-bestyrelsesmedlemmer til at aflevere artikler og andet stof til Rapporter. Det er så væsentligt, når Rapporter dokumenterer de tekstile områder - artikler, events, anmeldelse osv. - at det gøres af forskellige skribenter med forskellige faglige kompetencer, så det ikke er redaktørens meninger, der bliver for dominerende i bladet. Det er vigtigt, at vi er saglige og faglige, da bladet arkiveres på det Kongelige Bibliotek for evigt. Alle kan gå tilbage og studere den tekstile scene fra 70'erne og frem. Vi er stolte over at løfte denne opgave, og vi gør vores bedste. 

Det er blevet væsentligt nemmere at disponere bladet og sammensætte det på indhold, efter at vi gik over til at arbejde i temaer - det håber vi, at den aktive læser har bemærket.
Tak fra redaktøren til alle, der har været med til at løfte denne vigtige opgave for foreningen - ingen nævnt ingen glemt - men bemærk gerne artikelskrivernes navne i Rapporter og send dem alle en kærlig tanke - de fortjener opmærksomhed og kredit for deres flotte indsats.”
citat slut

 

Vi søgte i år Statens Kunstfond om penge til Rapporter og vi fik 10.000 kr. Som vi forstår det, kan man søge hvert år, og når vi nu har fået et positivt svar, har vi fået så meget blod på tanden, at vi naturligvis vil søge igen. Måske kan vi igen tilkomme et tilskud til driften af Rapporter, der jo er et enestående blad af sin art. Det eneste på det tekstile område heri landet, som ligger så højt i faglighed og informationsniveau.

 

I bestyrelsen har vi omlagt vores mødeaktivitet. Det har vist sig at være alt for tidsuøkonomisk at holde møder på hverdage, efter arbejdstid og til sent på aftenen, for så at stå op igen til en ny arbejdsdag. Så nu holder vi møder i weekenden, enten lørdag eller søndag, som det passer bedst for os. Det giver ro og tid til de gode samtaler. Vi kommer til at drøfte ting, vi ellers ville have hastet forbi af hensyn til det sene tidspunkt, osv. og jeg tror, hvis man kunne være en flue på væggen før og efter den beslutning blev taget om at ændre mødedag, så vil man sagtens kunne se en stor forskel.

 

Som enkeltpersoner og som samlet bestyrelse brænder vi for at udbrede kendskabet til de tekstile håndværk og kunsthåndværk. Vi kan ikke lade være, fordi det betyder noget for os, at man har mulighed for at give den gas, sammen med en lille flok begejstrede mennesker. Heldigvis kommer der flere begejstrede til, for som I vil opleve lidt senere, når vi kommer til valg til bestyrelsen, så er der folk, der stiller op og gerne vil være med til at gøre en positiv forskel på det tekstile område.

Men, vi kan altså ikke gøre vores arbejde uden medlemmer, så fortæl din nabo, at vi er her, og at det er en rigtig god idé at være medlem. Til det formål, at byde nye medlemmer velkommen, har vi lavet et velkomstbrev, en elevatortale, som vi nye medlemmer får tilsendt. 

 

Vi har som sagt god energi og har også ting i støbeskeen for de næste år. Bl.a. håber vi på at kunne arrangere en rejse til Japan og en større jubilæumsudstilling i 2021, og på at skrive flere fondansøgninger, der ikke er tilknyttet en udstilling. Vi håber også, at vi finder ud af at få ekspertise ind over fondsansøgningsarbejdet, enten ved selv at uddanne os eller ved at tilknytte en konsulent til at hjælpe os. For der er fondsmidler derude, man skal blot kunne ansøge på den professionelle måde.

 

Vi vil også gerne have et større samarbejde i gang med broderi- og trykdelen i foreningen. Væverne har jo deres ’Laugets Vævekurser’, og det kunne være spændende, om vi kunne få ’Laugets Broderikurser’, og ’Laugets Trykkurser’ med i ’familien’. Det forudsætter og kræver noget arbejde og samarbejde, som vi gerne går ind i med de to grene. Det er én af de kommende opgaver, vi gerne tager fat i.

 

Vores bestyrelsesmøder har i år, bortset fra et enkelt, været afholdt på Statens Værksteder for Kunst, hvor Rouky arbejder til hverdag. Tusind tak til dig, Rouky, for at være en fortrinlig vært ved hvert eneste møde.

Som sagt fik vi på sidste års generalforsamling til opgave at fremsætte 10 gode grunde til at være medlem af DT. Det blev faktisk en ganske sjov opgave, som vi tog på os. Vi har lavet et første stykke papir/et første dokument. Vi betragter det som et ’levende’ stykke papir, som skal tilpasses og justeres i takt med, at flere gode grunde kommer frem. Susanne vil under eventuelt fortælle om de ”10 gode grunde”.

 

Det var beretningen for i år. En stor tak til alle jer, som kom i dag og tak for ordet.

Referat fra Dansk Tekstillaugs generalforsamling

d. 21. april 2018 på Statens Værksteder for Kunst i København.

 

 1. Valg af dirigent.

Gina Hedegaard Nielsen vælges til dirigent.

 

 1. Valg af referent.

Anne-Mette Heie Kjær vælges til referent.

 

 1. Formandens beretning v. Kirsten Thomsen.

Formandens beretning vedhæftes. 

Kommentar til beretningen: 

Der var positive tilbagemeldinger til den grundige beretning. 

Der var spørgsmål om antal indsendte værker til miniTEX17 censur: svar 135 værker fra 62 deltagere, godkendt 79 værker fra 45 deltagere.

Der var mange positive kommentarer om Rapporter, som har udviklet sig meget, og som indeholder mange spændende artikler.

 

 1. Fremlæggelse af regnskaber v. Lise Frantzen og Rouky Aknin.

Foreningens regnskab for alm. drift i 2017 v. Lise viser et positivt slutresultat på 29.000,-

MiniTEX17’s regnskab v. Rouky viser, at regnskabet balancerer. 

Rouky viser og forklarer foreningens samlede regnskab for 2017. Regnskabet indeholder både udgifter og indtægter fra alm. drift og fra miniTEX17, før alle udgifter fra udstillingen er afholdt, derfor et lidt misvisende resultat. 

Regnskabet er udarbejdet af ekstern revisor Frede Kragh, VV Administration Aps.

Regnskabet godkendes.

 

 1. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget.

Kontingentet fastholdes på det nuværende.

Generalforsamlingen godkender foreningens budget.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

 

Forslag fra bestyrelsen vedr. vedtægtsændringer:

 

• Forslag 1, ændringer i §1. 

Aktuel tekst: 

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til især broderi, stoftryk og vævning, suppleret af andre tekstile håndværk.  

§ 1 ønskes ændret til: 

Dansk Tekstillaugs formål er - på et højt fagligt niveau - at udbrede kendskabet til de tekstile håndværk, værne om dem og skabe interesse herfor. 

Desuden ønsker foreningen at styrke samarbejdet mellem de forskellige faglige discipliner.   

Begrundelse: 

Bestyrelsen ønsker at beskrive det politiske arbejde samt de ansvarsområder, som foreningen arbejder målrettet for. Dette er især vigtigt i fondsansøgninger m.m., hvor vores vision og mål skal være tydelig. 

 

Forslaget er vedtaget – dog med den tilføjelse, at der arbejdes videre med teksten hen mod næste generalforsamling.

 

• Forslag 2, ændringer i §3. 

Aktuel tekst: 

Lauget ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer (min. 5). Bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt Laugets medlemmer. Det tilstræbes, at bestyrelsen er landsdækkende, og at de tre faggrupper er repræsenteret. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer, der også fungerer som forretningsudvalg.  Bestyrelsens arbejdsgang følger en forretningsorden, der revideres hvert år på det 1. møde efter generalforsamlingen.  Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen repræsenteres udadtil af formanden og tegnes økonomisk af forretningsudvalget. 

§ 3 ønskes ændret til: 

Lauget ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer (min. 5). Bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt Laugets medlemmer. Det tilstræbes, at bestyrelsen er landsdækkende, og at de tre faggrupper er repræsenteret. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer, der også fungerer som forretningsudvalg.  Bestyrelsens arbejdsgang følger en forretningsorden, der revideres hvert år på det 1. møde efter generalforsamlingen.  Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen repræsenteres udadtil af formanden og tegnes økonomisk af forretningsudvalget. 

 

 

Begrundelse: 

Bestyrelsesarbejdet i Dansk Tekstillaug bygger på et tæt samarbejde mellem formand, næstformand, kasserer og sekretær. For at dette arbejde synliggøres, ønsker vi at ændre §3. 

 

Forslaget er vedtaget.

 

• Forslag 3, ændringer i § 5.  

Aktuel tekst: 

Foreningens regnskab opstilles af kassereren og godkendes af foreningens revisor. Kontingent opkræves i januar måned og skal være betalt inden udgangen af februar. Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt.  

§ 5 ønskes ændret til: 

Foreningens regnskab opstilles af kassereren og godkendes af foreningens revisor. Kontingent opkræves i januar måned, og skal være betalt senest d. 1. februar. Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt.  

Begrundelse: 

Det er et større arbejde at registrere og evt. rykke for medlemskabsindbetalinger. Dette arbejde skal være færdigt midt i marts, således at Rapporter 2 kun sendes til aktive medlemmer.

 

Forslaget er vedtaget.

 

 1. Valg til bestyrelsen. 

Rouky Aknin er på genvalg. Modtager genvalg. 

Susanne Klose er på genvalg. Modtager genvalg.

Stine Oppfeldt udgår efter eget valg af bestyrelsen.

Maiken Hove Jensen udgår efter eget valg af bestyrelsen.

Berit Rosqvist, suppleant, vælges til fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.

Katrine Røjel stiller op til bestyrelsen. Katrine er uddannet tekstilformidler indenfor tryk. Katrine er engageret i formidlerdelen. Hun har eget værksted og vil i bestyrelsen bla fungere som bindeled til nye tekstilformidlerstuderende. Vælges.

Ann-Cecilie Rindum-Jørgensen stiller op til bestyrelsen. Ann-Cecilie er uddannet tekstilformidler og arbejder indenfor tekstilproduktion.  Vælges.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

VV Administration ApS v/ Frede Kragh genvælges som ekstern revisor.

Mette Lise Røssing genvælges til revisorsuppleantposten. 

 1. Eventuelt.

Ved generalforsamlingen 2017 foreslog medlemmerne bestyrelsen at formulere ’10 gode grunde’ til at være medlem af foreningen. Dette har bestyrelsen arbejdet videre med, og Susanne læser de ’10 gode grunde op’. De vedhæftes.

Data om Facebook v. Anne-Mette: 

Rækkevidde ca. 5000, 2-7 likes dagligt. Også likes fra udlandet, mest de nordiske lande. Anne-Mette er bevidst om at formidle det tekstile, så det så vidt muligt holder sig indenfor foreningens interesser.

Data om hjemmesiden v. Berthe: 

5500 besøgende med et gennemsnit på 3,5 minut, 4300 besøgende er fra DK, 800 fra udlandet hvoraf 300 fra Canada og USA, 400 fra Europa og 100 fra resten af verden. 2300 har klikket ind på miniTEX17. Filmen miniTEX17 på næsten 7 minutter er blevet vist 285 gange.

Spørgsmål fra et medlem: kunne man sætte kontingentet højere til dem, der gerne vil have giroindbetalingskort tilsendt?

Laugets Kurser har lagt nyt program ind på deres hjemmeside.

Susanne anbefaler udstilling om Holger Blom på Museum Skanderborg.

Generalforsamling 2018 afsluttes med formandens tak for god ro og orden. 

 

Efter generalforsamlingen og en dejlig frokost, var det tid til foredrag, rundvisning og en god snak.

Vi hørte Lise Frølund fortælle om ’sit liv ved den digitale væv’, som var en fin introduktion til rundvisning i de tekstile værksteder på SVK v. Gitte-Annette Knudsen, vævekonsulent på SVK, hvor vi så 2 digitale væve og nogle færdige værker, vævet digitalt. 

Vi så en film – uden lyd – om stoftrykker Marie Gudme Leth. Væver Randi Studsgarth og stoftrykker Hanne Backhaus fortalte herefter om Marie Gudme Leth, som de havde kendt og arbejdet sammen med. Højdepunktet var bl.a. at se nogle medbragte, originale stofprøver fra Marie Leth, som alle vores ’tryk’-medlemmer var helt vilde med.

Filmen om Gudme Leth kan ses på YouTube. Blot søg ’Gudme Leth’.

 

Formanden slutter med at takke Lise Frølund, Gitte Anette Knudsen, Randi Studsgarth og Hanne Backhaus for at dele ud af deres viden og at sige velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer Katrine Røjel og Ann-Cecilie Ringdum-Jørgensen.

GF18 slutter til tiden ifølge programmet, og formanden siger takker alle for en indholdsrig dag.