DANSK TEKSTILLAUG – REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2024

Referat af Generalforsamling i Dansk Tekstillaug 20. April 2024 på
Biblioteket på Rentemestervej

1. Valg af dirigent
Gina Hedegaard Nielsen vælges som dirigent ved bifald

2. Valg af referent
Laura Fogde Jørgensen vælges som referent ved bifald

3. Formandens beretning
Formand Katrine Gudmundsson fremlægger sin formandsberetning.
Formanden fortæller om bestyrelsens fokus på at skifte navn på den
årlige Generalforsamling til ‘Årsmøde med Generalforsamling’, og hun
takker Gina HN for at skabe foreningens vigtige blad Rapporter. Katrine
fortæller om interessen for at deltage i foreningens arbejde, hvilket blev
konstateret ved medlemsundersøgelsen, og fortæller derfor om de
kommende ‘Tekstile Ambassadører’. Katrine G fortæller om det nye
Laugets Stoftrykkurser. Næstformand Katrine Petersen uddyber efter
generalforsamlingen.
Gina HN fortæller om ambassadørkorpset som har fokus på at nå længere
ud i landet, så foreningen har føling med hvad der sker lokalt i de danske
afkroge, og kan formidle det videre til medlemmerne. Hun nævner også,
at det er vigtigt at understrege, at en tekstilambassadør blot er med til at
fortælle om, hvad der sker i ambassadørens eget lokale område af
Danmark.

4. Fremlæggelse af regnskab
Kasserer Jette Braun præsenterer regnskabet for 2023 med et overskud
på omkring 17.000 kr. Medlemsindbetaling er vist samlet, og Jette B har
ikke for nuværende overblik over fordelingen af typer af kontingenter.
Godkendes ved bifald.
Budget 2024. Her fortæller Jette B om portostigninger på udsendelser af
blade pga. ny postlov.
Der er sat et beløb af i budgettet til reklame for foreningen, samt et beløb
til nye betalingsmuligheder i stedet for bankoverførsler, fx betaling på

hjemmeside ved nye medlemmer og til arrangementer, og betaling via
betalingsservice for nuværende medlemmer.
Spørgsmål fra salen til medlemsindtægten, som ser høj ud - Her
forklares, det er et ambitiøst mål.
Spørgsmål fra salen om hvilken type reklame, der skal bruges penge på -
Her er flere ideer om flyers ved deltagelse på messer fx Broderibe og lign.
- gode ideer modtages gerne, så bestyrelsen kan skabe reklame for
foreningen, og pengene bruges på bedste vis.
Spørgsmål fra salen til aktiviteter (og manglende) i 2023 - Bestyrelsen
håber, at ambassadørkorpset kan hjælpe med nye aktiviteter sammen
med mere strømlinede arbejdsgange, så der bruges mindre tid på
administration og mere tid på arrangementer. Katrine Petersen påpeger
at foreningen har afholdt kurser, men budgettet har ligget udenfor
foreningen, pga samarbejde med Biblioteket på Rentemestervej, hvorfor
det ikke fremgår af foreningens budget.
Et forslag fra salen er at lægge flyers op på hjemmesiden, så
ambassadører selv kan printe til lokalområdet. Man kan også kontakte
bestyrelsen for flyers, hvis man vil repræsentere bestyrelsen i en
sammenhæng.
Gina HN påpeger at bestyrelsen gerne vil have arrangementer i hele
landet.
Spørgsmål fra salen til tidligere tiders rejser, og både Gina HN og Katrine
G påpeger at bestyrelsen gerne ser flere arrangementer evt. rejser, men
har brug for hjælp fra medlemmer uden for bestyrelsen, grundet
bestyrelsesmedlemmernes begrænsede tid, da det er frivilligt arbejde.
Forslag fra salen om at bruge et rejsebureau: fx Viktors Farmor til
planlægning af rejser i foreningen. Fx rejser inden for Europa, selvom
rejser til Indien mm. er spændende.
Regnskab og Budget godkendes ved bifald.

5. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget
Pga. Af portostigninger opfordrer bestyrelsen til at øge kontingenter med
50 kr. Forslag fra salen om at bruge andre distributører, men vi har ikke
kunnet finde besparelser ved andre distributører.
Gina HN fortæller om kontakten med trykkeriet, som fortæller at der ikke
er noget at spare andre steder.

Tidligere forslag om at gøre bladet digitalt drøftes igen, og det påpeges at
det ikke er gratis med et digitalt blad. Det foreslås evt. at nogle
medlemmer kunne vælge digitalt blad, men det vurderes at være for
administrationstungt at gøre begge dele.
Kontingentstigningen godkendes ved bifald.

6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

7. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer på valg:
- Ane Rasmussen: Modtager genvalg. Genvælges ved bifald
- Jette Nielsen: Modtager genvalg. Genvælges ved bifald

8. Valg af revisor
Agnete Seidelin fortsætter gerne. Genvælges ved bifald

9. Eventuelt
Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til:
dansktekstillaug@gmail senest 30. marts 2024, 3 uger før
generalforsamlingen finder sted.
Ingen indkomne forslag.