DANSK TEKSTILLAUG – REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2023

1) Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Lise Frølund.
Lise Frølund godkendes som ordstyrer.
Ordstyreren lægger ud med at fastslå, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt ifølge vedtægterne.

2) Valg af referent
Bestyrelsen foreslår Katrine Esse W. Petersen.
Katrine Esse W. Petersen godkendes som referent.

3) Formandens beretning
Afgående formand Susanne Klose præsenterer de bestyrelsesmedlemmer, der har siddet i bestyrelsen det
foregående år. Det er Anja Rykind-Eriksen (væv), Katrine Esse W. Petersen (stoftryk), Lise Frantzen (væv),
Jette Braun (broderi og stoftryk), Katrine Gudmundsson (broderi), Laura Fogde Jørgensen (væv og stoftryk),
Susanne Klose (broderi og stoftryk) samt de to medlemmer, der ikke havde mulighed for at deltage i årets
generalforsamling: Ane Rasmussen (væv) og Anne-Mette Heie Kjær (væv).
Herefter fremlægger Susanne Klose sin formandsberetning for 2023. Den kan læses på hjemmesiden.

4) Fremlæggelse af regnskab
Katrine Gudmundsson fremlægger regnskabet for 2022.
Nogle indtægter fra kontingenter og annoncer i årets regnskab er indtægter fra næste år, men da der er
blevet indbetalt før årsskiftet, indgår de i regnskabet for 2022 og vil derfor ikke indgå i regnskabet for 2023.
Foreningen har i 2022 et overskud på 29.351,95 kr.
Regnskabet godkendes.

5) Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget
Katrine Gudmundsson fremlægger budgettet for 2023.
Kontingentet fastholdes på sit nuværende niveau i 2023.

Der er nogle ændringer i opstillingen af regnskabet fremadrettet. Det har ikke betydning for budgettet, det
er blot en ny opstilling af de forskellige poster.
Bestyrelsen har besluttet at forhøje honoraret til redaktør Gina Hedegaard Nielsen pga. de stigende
udgifter til bl.a. el. Dette er der stor opbakning til blandt de fremmødte medlemmer.
Der bliver spurgt ind til medlemstallet i foreningen. Vi har lige under 500 medlemmer.
Et medlem spørger ind til, om vi kan spare penge ved at gøre medlemsbladet digitalt, da hun synes, det er
en meget stor udgift til trykkeriet for kun 4 medlemsblade om året. Der fremføres herefter forskellige
synspunkter fra nogle af de fremmødte medlemmer:
- Et medlem er glad for at få bladet fysisk og fortæller om dengang, bladet gik fra at blive trykt i sort/hvid til
at være i farver – og den store diskussion for og imod, som det medførte.
- Et medlem fortæller, at hun oplever medlemsbladet som en god, fysisk kontakt til foreningen, som hun
oplever ellers ligger langt fra hendes bopæl.
- Et medlem fremhæver, at hun godt kan lide, at bladet er fysisk, så det kan ligge fremme i foreninger og på
skoler.
Budgettet for 2023 godkendes.

6) Behandling af indkomne forslag
Anja Rykind-Eriksen fra bestyrelsen fremlægger bestyrelsens forslag om en vedtægtsændring af § 4. Det
foreslås at ordlyden ændres, således, at der hvert 3. år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Den nuværende tekst lyder:
§ 4.
Inden april måneds udgang afholdes generalforsamling, hvor der fremlægges beretning, regnskab og
budget, samt foretages valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år, desuden 2 suppleanter, 1 revisor og 1
revisorsuppleant, alle for 1 år.
Bestyrelsen foreslår, at teksten ændres til nedenstående nye tekst:
§ 4.
Inden april måneds udgang afholdes generalforsamling, hvor der fremlægges beretning, regnskab og
budget, samt foretages valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer indtræder i en 3-årig
valgperiode, således at max 3 medlemmer fratræder hvert år. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder sin post
før tid, tiltræder et nyt bestyrelsesmedlem i den resterende valgperiode. Desuden vælges op til 2
suppleanter og 1 revisor, alle for 1 år.
Der opstår lidt forvirring omkring ordlyden, så det bliver besluttet, at vedtægtsændringen kan godkendes,
så frem at den nye tekst specificerer, at hvis et bestyrelsesmedlem fratræder på en generalforsamling i
utide indenfor sin 3. årige valgperiode, kan et nyt bestyrelsesmedlem vælges på generalforsamlingen i den
resterende valgperiode. Fratræder et bestyrelsesmedlem inden en generalforsamling, indtræder en
suppleant i fald en sådan er valgt indtil næste generalforsamling.

7) Valg til bestyrelsen
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
- Katrine Esse W. Petersen: Modtager genvalg
- Laura Fogde Jørgensen: Modtager genvalg
- Lise Frantzen: Modtager ikke genvalg
- Anne Mette Heie Kjer: Modtager ikke genvalg
- Susanne Klose: Udtræder af bestyrelsen
- Jette Braun (suppleant): Modtager ikke genvalg. Stiller op til bestyrelsen.
Katrine Esse W. Petersen og Laura Fogde Jørgensen blev genvalgt til bestyrelsen for en 3-årig periode
(2023-2025)
Jette Braun blev valgt til bestyrelsen for en 3-årig periode (2023-2025)
Da bestyrelsens forslag om ændring af teksten i §4 blev godkendt, betyder det, at der for at rette op på det
3-årige rul i valgperioderne, nu er 3 ledige pladser i bestyrelsen, hvoraf den ene er for valgperioden 2023-
2025 og de 2 er for valgperioden 2023-2024.
Til valgperioden 2023-2025 opstiller Dorte Østergaard Jakobsen.
Til den ene af de 2 valgperioder 2023-2024 opstiller Jette Nielsen.
Dorte Østergaard Jakobsen bliver valgt ind i bestyrelsen for en 2-årig periode (2023-2024) Jette Nielsen
bliver valgt ind i bestyrelsen for en 1-årig periode (2023)

8) Valg af revisor
Agnete Seidelin kunne desværre ikke deltage på generalforsamlingen, men genopstiller som revisor. Hun
genvælges som revisor for 2023.

9) Eventuelt
Tidligere næstformand Katrine Røjel, som underviser på tekstilformidleruddannelsen på Københavns
Professionshøjskole fortæller, at det er muligt at blive en del af uddannelsens censorkorps. Mere info
herom kan ses på uddannelsens hjemmeside: https://tffcensor.dk/ Desuden vil der blive sendt et skriv ud til
Dansk Tekstillaugs medlemmer.
Nuværende næstformand Katrine Gudmundsson overbringer blomster fra bestyrelsen til de afgående
medlemmer Susanne Klose og Lise Frantzen.