DANSK TEKSTILLAUG – REFERAT AF GENERALFORSAMLING

24.04.2022 - Statens værksteder for Kunst - København 

 1. Valg af dirigent: Marie Debora Koch blev valgt.

2. Valg af referent: Lise Frantzen blev valgt.

3. Formandens beretning blev fremlagt af formand Susanne Klose og godkendt, vedlægges.

4. Fremlæggelse af regnskab: kassereren Katrine Gudmundsson gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

5. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget: Kontingentet foreslås uændret, hvilket blev godkendt. Kassereren Katrine Gudmundsson gennemgik budgettet for 2022, som  blev godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag: der er ikke indkommet forslag.

7. Valg til bestyrelsen:

Bestyrelsesmedlemmer:

Katrine Gudmundsson blev genvalgt.

Berit Julie Rosqvist: modtager ikke genvalg.

Anja Rykind Eriksen opstiller til bestyrelsen, præsenterede sig og blev valgt.

Suppleanter vælges for 1 år:
Fernanda Toft-Mendonca og Isa Østerbye modtager ikke genvalg.

Jette Braun stiller op som suppleant, præsenterede sig og blev valgt.

8. Valg af revisor: Agnete Seidelin blev genvalgt.

9. Eventuelt:

Bettina Andersen foreslår en fast dag til afholdelses af generalforsamling. Generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne afholdes inden udgangen af april. Da mange helligdage falder i april, er det vanskeligt at lægge generalforsamlingen en bestemt dag. Vi aftaler at melde datoen i god tid.