DANSK TEKSTILLAUG – REFERAT AF GENERALFORSAMLING

D. 12.9.2021 PÅ BRANDBJERG HØJSKOLE

 

  1. Dirigent: Gina Hedegaard Nielsen.
  2. Referent: Lise Frantzen.
  3. Formanden aflagde beretning for året 2020.
  4. Kassereren fremlagde regnskabet for 2020, som udviste et overskud på 153.000 kr.,hvilket skal ses i sammenhæng med fonds-indtægter til jubilæet. Regnskabet godkendt.
  5. Kontingenter fastholdes. Budgettet for 2021 viste indtægter på 305.000 og udgifter på 369.000, hvilket også skal ses i lyset af indtægter/udgifter i forbindelse med jubilæet. Budgettet godkendt.
  6. Forslag fra bestyrelsen: der var ikke indkommet forslag.
  7. Valg til bestyrelsen: Susanne Klose var på valg og modtog genvalg. Katrine Røjel var på valg, men ønskede ikke genvalg. Ane Rasmussen, vævelærer i Laugets Vævekurser og tekstilformidler, blev valgt til bestyrelsen. De to suppleanter, Fernanda Toft-Mendonca og Isa Østerbye modtog genvalg, og blev valgt.
  8. Revisor ønskede ikke genvalg. Intern revisor Agnete Seidelin blev valgt.
  9. Eventuelt: Bestyrelsen præsenterede sig ud fra hvilke fag, de repræsenterede. Der blev efterlyst tiltag for trykkere og brodøser. Susanne Klose fortalte om Salon Tekstile Timer. Der blev efterlyst oplysningsfoldere som reklame for Dansk Tekstillaug til højskoler og undervisningsinstitutioner, hvilket bestyrelsen tog til efterretning. Der blev efterlyst udsendelse af blade til kurserne som reklame for foreningen, hvilket sekretæren tager sig af. Oplysninger om udstillinger, som sendes til redaktøren af Rapporter, bliver videresendt til rette vedkommende.

 

 

D. 13.9.2021