Formandens beretning 2020  

Kulturmaskinen og Tidens Samling i Odense:


Vi har som altid haft et travlt år i Dansk Tekstillaug og i år et særligt travlt år p.g.a.
Covid 19. Vi har, som I ved, måttet udskyde Generalforsamlingen fra april til oktober,
ændre datoer for arrangementer m.m. og omlægge bestyrelsesmøder til
telefonmøder.
Vi er i fuld gang med forberedelserne til foreningens 75 års jubilæum i 2021, så sæt
allerede nu et stort kryds i kalenderen d. 17.-18.-april 2021, hvor vi holder jubilæum
og generalforsamling på Brandbjerg Højskole. Højskolen ligger centralt i landet ved
Jelling, og vi glæder os til at fejre begivenheden sammen med jer. I Rapporter nr. 1
2021 modtager I den officielle invitation.
Jubilæumsåret vil ud over jubilæet blive fejret igennem hele året både i bladet og på
sociale medier. Det kommer I til at høre meget mere om.
Som bekendt har vi valgt at udskyde miniTEX trienalen pga. det store arbejde der
ligger i at arrangere et 75 års jubilæum. Vi har, som I ved fra Rapporter, sendt et
open call til miniTekstil udstilling i jubilæumsåret, og vi går tilbage til rødderne og
sætter formatet til 20x20 eller 20x20x20. Denne gang er udstillingen udelukkende for
vores medlemmer. Udstillingen er ikke kurrateret, men vi har en udstillingsarkitekt
med, der kurraterer 12 værker fra udstillingen til en
jubilæumskalender/evighedskalender. Vi glæder os til at se jeres mangfoldige bud på
miniTekstil anno 2021.
Året har også budt på de vanlige opgaver i foreningens forskellige udvalg. Med Gina
Hedegaard Nielsen sikkert ved roret på bladet og med stor støtte fra
redaktionsgruppen sender vi, synes vi selv, flotte, informative blade på gaden 4 gange
om året. I redaktionen sidder tre bestyrelsesmedlemmer Katrine Petersen, Anne-
Mette Heie Kjær og undertegnede og derudover har vi tidligere næstformand i lauget
Mai-Britt Bille med.
Hjemmesiden styres også med sikker hånd af tidligere bestyrelsesmedlem Berthe
Bramsen. Bestyrelsesmedlem Berit Rosqvist er ansvarlig for annoncer og samarbejder
også her med Gina om annoncer i bladet. Berit står også bag den flotte

udstillingskalender i bladet og på hjemmesiden. Berthe er desværre forhindret i at

deltage i generalforsamlingen i år men kan oplyse at vi fra 1 oktober 2019 til 1.
oktober 2020 har haft:
2749 besøg på hjemmesiden fra Danmark
10 fra Canada
10 fra Belgien
53 fra Frankrig
94 fra USA.
Det giver et gennemsnit på 236 pr måned og ca. 8 pr. dag.
I disse tider kommer man ikke uden om sociale medier, og vi havde derfor nedsat et
SoMe udvalg, der arbejdede tæt sammen med redaktøren og redaktionen på
Rapporter og med redaktøren på hjemmesiden, Berthe Bramsen. Vi har dog i år valgt
at samle vores indsatser i et medieudvalg som består af Katrine Pedersen der er
ansvarlig for Facebook, Katrine Gudmundsson der er ansvarlig for Instagram, Berthe
Bramsen der er ansvarlig for Hjemmesiden og redaktør af bladet Gina Hedegaard
Nielsen. Derudover er Mette Heie Kjær og undertegnede med i udvalget og
redaktionen på alle fire platforme. Vi ønsker at tegne en fælles tråd imellem de fire
medier bl.a. ved at reklamere for artikler i bladet på sociale medier.
Vi arbejder løbende med PR for Dansk Tekstillaug og Katrine Røjel og undertegnede
gør et ihærdigt forsøg på at nå ud til de studerende på Tekstilformidleruddannelsen
samt andre tekstile uddannelser i Danmark.
Rouky Aknin har valgt at trække sig fra bestyrelsen, da hun tilbringer en stor del af sit
liv i Frankrig. Rouky har overdraget kassereropgaven til Katrine Gudmundsson. 1000
tak til Rouky for dit store engagement i Dansk Tekstillaug. Vi blev valgt ind samme år
i 2015, og du har været med til at løfte en kæmpe opgave for Dansk Tekstillaug,
særligt omkring miniTEX 17. Desuden var du i mange år vært for bestyrelsesmøderne
på SVK. Også tak for det!

Vi har et tæt samarbejde i Forretningsudvalget, hvor Lise Frantzen er sekretær. Vi har
haft en meget stor glæde af Lises mange år i bestyrelsen. Lise blev valgt ind i 2009,
og vi trækker ofte på hendes mangeårige erfaring fra bestyrelsesarbejdet. Katrine
Gudmundsson er kasserer, og Katrine Røjel er næstformand. Hun er desværre
forhindret i at deltage i dag, da hun underviser på Tekstilformidleruddannelsen på
Københavns Professionshøjskole. Vi arbejder stadig på at kunne nå alle vores
medlemmer via mail, så tjek om vi har alle dine/jeres kontaktoplysninger.
Københavns Professionshøjskole lægger ofte lokaler til vores bestyrelsesmøder, og det
vil vi gerne sige dem 1000 tak for. Derudover har Laugets Vævekurser lagt lokaler til i
Grøndal Multicenter. Også en stor tak til dem også for samarbejdet, som vi fører
videre med et årligt samrådsmøde i november.
Vi har i år sagt farvel til tidligere formand Kirsten Thomsen. Kirsten har af personlige
årsager valgt at trække sig som formand. Vi i bestyrelsen vil gerne takke hende for 5
gode år ved roret, og som næstformand i knap 5 år har jeg lært meget af Kirsten, der
til daglig er leder af en Friskole. Desværre er Kirsten forhindret i at deltage i dag, men
hun er stadig aktivt medlem i Dansk Tekstillaug.
Endvidere må vi også sige farvel og tak til Ann-Cecilie Rindum Jørgensen, der ikke
vender tilbage til bestyrelsesarbejde efter barsel. Hun har hænderne fulde med sin
lille familie.
Eva MM Engelhardt har vi desværre også måttet sige farvel til, og vi takker også
hende for samarbejdet. Eva har travlt med sit lønarbejde og må omprioritere sin tid.
Men Eva har lovet, at hun fremover fortsat vil bidrage med artikler til Rapporter.
Året har også som tidligere år budt på en invitation til Salon Tekstile Timer på
Københavns Professionshøjskole. Som altid 3. lørdag i november. Her er
Tekstilformidleruddannelsen værter i samarbejde med et planlægningsudvalg.
Undertegnede har været med i udvalget siden Salonen blev stiftet i 2011. Salonen er
åben for alle, så længe pladser haves, og vi annoncerer for vores medlemmer i bladet
og på sociale medier. I 2019 havde vi bl.a. fornøjelsen af at høre tidligere
næstformand i Dansk Tekstillaug Mona Lise Martinussen fortælle om sit spændende
samarbejde med kunstner Arendse Krappe. Sammen udførte de en
udsmykningsopgave til Alternativets Gruppelokale på Christiansborg. Desværre er

Salonen aflyst i år grundet omstændigheder omkring COVID 19, MEN vi håber at
kunne gennemføre med samme program i 2021.
I år har vi også været godt på vej med en rejse til Tekstilmuseet i Borås i Sverige for
laugets medlemmer. Desværre landede vi på samme dato som NTA (Nordic Textile
Art) holdt landsmøde, hvor Danmark i år var vært. Vi har derfor valgt at udskyde
rejsen, og holder et skarpt øje med kommende udstillinger på museet og hvornår det
er forsvarligt ift. COVID 19.
Vi har afholdt et par arrangementer i løbet af 2020.
D. 15.-16 august afholdt vi workshoppen: Blåt på papir, træ og tekstil i samarbejde
med illustrator og kunstner Helle Vibeke Jensen og væver Helle Trolle. Workshoppen
blev afholdt på Helle Vibeke Jensens værksted og med Helle Trolle som instruktør.
Interessen var overvældende, og kurset blev derfor afholdt to gange nemlig igen d.
17.-18. august.
I lauget havde vi endvidere i samarbejde med Statens Værksteder for Kunst inviteret
til en Textile Talk med Lizzi Damgaard, som er daglig leder af Selskabet for Kirkelig
Kunst, d. 19. maj kl. 17 i Statens Værksteder i Gl. Dok i København. Det blev udskudt
til 10. september og interessen var så overvældende, at vi har afholdt arrangementet
2 gange nemlig igen d. 8. oktober. Og hver gang kun med det tilladte antal gæster ift.
COVID 19 og forsamlingsforbuddet over 50 personer. Lizzi fortalte om sine videre
studier i guldbroderi i Seville i oktober 2019. Det blev en af de største
håndværksmæssige oplevelser, hun har haft til dato.

Til sidst vil jeg gerne takke hele bestyrelsen og Gina, Berthe og Mai-Britt samlet for
jeres store arbejde i Dansk Tekstillaug væv, tryk og broderi. Vi står sammen skulder ved skulder og arbejder i fællesskab om at løfte den tekstile kulturarv ud fra vore vedtægter og de 10 gode grunde til at være medlem af lauget. Vi vil samtidig gerne minde om, at alle i bestyrelsen og udvalg arbejder frivilligt ud fra den tid der er til rådighed ift. at passe lønarbejde. Den eneste på lønningslisten i Dansk Tekstillaug er vores redaktør Gina.

 Og til sidst vil jeg og bestyrelsen gerne sige tak til alle jer, der er mødt op her i Odense. Det er altid dejligt at møde medlemmerne både til generalforsamlingerne men også til arrangementer, og vi glæder os til at se jer til 75 års jubilæum i 2021.

 

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING, afholdt på Tidens Samling, Odense den 24. oktober 2020

Dagsorden

  1. Valg af dirigent: Mai-Britt Bille blev valgt.
  2. Valg af referent: Lise Frantzen blev valgt.
  3. Formandens beretning: Susanne Klose indledte med at præsentere bestyrelsens medlemmer for de deltagende medlemmer af foreningen, hvorefter hun aflagde beretning, som blev vedtaget.
  4. Fremlæggelse af regnskab: Katrine Gudmundsson fremlagde det regnskab for 2019, som var udarbejdet af tidligere kasserer Rouky Aknin; denne kunne desværre ikke selv præsentere regnskabet. Regnskabet fremviste indtægter på 186.919 kr. og udgifter på 166.238 kr., hvilket gav et overskud på kr. 20.681 kr. Regnskabet blev godkendt.
  5. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget: Katrine Gudmundsson fortalte, at kontingentet blev hævet i 2019. Derefter præsenterede hun budgettet for 2020, som lænede sig op ad regnskabet for 2019 og fremviste indtægter på 193.000 kr. og udgifter på 170.800 kr., hvilket gav et overskud på 22.200 kr.. Budgettet blev godkendt.
  6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen: der var ingen forslag til behandling.
  7. Valg til bestyrelsen, på valg:

Kirsten Thomsen ønsker ikke genvalg.

Rouky Aknin ønsker ikke genvalg.

Ann-Cecilie Rindom ønsker ikke genvalg.

Eva mm Engelhardt ønsker ikke genvalg

Lise Frantzen blev genvalgt.

Anne-Mette Heie Kjær blev genvalgt.

Suppleant Katrine Petersen blev valgt til bestyrelsen.

Laura Fogde Jørgensen, Tekstilformidler (Væv) blev valgt til bestyrelsen.

Fernanda Toft-Mendonca, Tekstilformidler (Broderi), blev valgt til suppleant.

Isa Østerbye, Tekstilformidler (Tryk) blev valgt til suppleant.

  1. Valg af revisor: Frede Kragh blev genvalgt.
  1. Eventuelt: intet.