FORMANDENS BERETNING GENERELFORSAMlLING 2018

 

Velmødt til årets Generalforsamling i Dansk Tekstillaug her på Statens Værksteder for Kunst i København.

 

Jeg vil begynde med at præsentere jer for bestyrelsen: 

Susanne Klose, næstformand

Rouky Aknin, kasserer

Anne-Mette Heie Kjær, sekretær

Berthe Bramsen, webredaktør

Lise Frantzen

Berit Julie Rosquist

Majken Jensen

Majken Jensen er desværre fraværende, fordi hun er ved at flytte til Oslo.

Det er altså dette lille team, som udgør bestyrelsen, og som på bedste vis forsøger at forvalte det arbejde, som vi blev betroet, da vi blev valgt ind i bestyrelsen.

 

Vi har i det forgangne år arbejdet med projekter, I forhåbentligt både har set og nydt resultatet af.

 

Årets højdepunkt var miniTEX17, som blev holdt hhv. i Jylland i Galleri Nicolai i Kolding og i København i Galleri Krebsen.

Begge steder blev der afholdt foredrag, art-talks og workshops, der havde til formål at udbrede det tekstile og interessen herfor, men også at tage et spadestik dybere for at komme bag teknikker og processer i kunstnerens arbejde. 

Til udstillingen kom 45 deltagere gennem kuratorernes nåleøjer sammen med 12 inviterede kunstnere, som deltog med værker med fastlagt format. 

Ved begge ferniseringer var det Marie Debora Koch, der holdt åbningstalen.

 

I Kolding var der 2 events:

1 - Drop-in workshop med tekstildesigner Dorthe Merete Lykke Jensen. 

2 - Art-Talk med Tekstilkunstner Anne Bjørn.

 

På Galleri Krebsen var der 4 events:

1 - Dogmebroderi med Mai-Britt Bille og Lisbeth Degn.

2 - Drop-in workshop med tekstilformidler Majken Hove Jensen, der lavede stoftryk på Kulturnatten.

3 - Foredrag med Mette Holm om blomster i japanske tekstiler.

4 - Rundvisning på udstillingen ved væver og redaktør Gina Hedegaard Nielsen. 

Begge steder var der fuldt hus både til fernisering og events, og tak for det, for det var jo jer medlemmer, der fortrinsvis kom og deltog. Vi var meget spændte på hele tilslutningen, både fra indsendte værker til deltagere i events’ne. Særligt var det det ændrede format på værkerne, der gjorde os spændte. For hver gang man ændrer noget, bliver der jo lidt turbulens, fordi rigtig mange har det bedst ved at være i det, de kender. Men det er jo netop, når vi skubbes ud af vores comfortzone, at vi opdager nyt - nyt uden for os selv, men også inde i os selv, og det medvirkede dette nye format til. Vi blev ikke skuffede. Vi synes faktisk, det blev rigtig flotte udstillinger, som spændte bredt, og som tiltrak kunstnere langvejs fra, fx Canada. Den kanadiske kunstner deltog også i ferniseringen på Galleri Krebsen. Nu kan vi tale om at være verdenskendt. 

 

Jeg ved naturligvis ikke, hvor mange af jer, der har erfaring med at arrangere en udstilling, men jeg kan fortælle jer, at det kræver MEGET! Rigtig Meget! Optakten til det nye format, var i for sig det lettesteDet var en sjov proces, hvor vi drøftede formaterne på møderne, og vi endte med det, I så sidste år på udstillingerne. Men det, der så kom efter det, dét var ARBEJDET. Alene arbejdet med at få booket de to udstillingssteder var krævende. Og at skrive fondsansøgninger har været et kæmpestort stykke arbejde, som har krævet en del mere, end frokostpauserne på det faste job kunne give plads til. 

Registeringen af værkerne, indbetalingerne fra kunstnerne, opsætningen, som varede flere dage og meget andet – jo, der har virkelig været brugt rigtig mange timer på det arbejde, og et utal af mails er sendt frem og tilbage mellem det lille udvalg bestående af Rouky, Lise, Anne-Mette og Berthe, som så trofast og energisk tog sig af opgaven. 

Det skal ingen hemmelighed være, at der har været tidspunkter undervejs, hvor indtil flere håndklæder var lige ved at blive ”kastet i ringen”, men hele bestyrelsen stod sammen og hjalp hinanden og kom i mål, og vi var meget stolte af resultatet.

En af de helt store positive ting, der skete for os ved dette års miniTEX17, var de mange penge, vi fik bevilget gennem fondansøgningerne. 170.000,00 kr. blev det til i alt, så vidt vi ved, det største beløb, foreningen har modtaget indtil nu, så det er vi ret tilfredse med.

Når I nu kommer til at savne alle de smukke værker, I så ved miniTEX17, så kan I jo gå ind på vores hjemmeside og se dem igen og også se en 7 minutter lang film, som blev lavet om udstillingen i Galleri Krebsen.

Forhåbentligt har I også købt et af de flotte kataloger, som vi denne gang valgte at lave 30 % større end tidligere kataloger for dermed at yde værkerne større retfærdighed. At denne forøgelse rent økonomisk var mulig, skyldtes ene og alene de bevilgede fondsmidler.

Om man vil indrømme det eller ej, er den arbejdsproces, der går forud en miniTEX-udstilling, et enormt arbejde, som satte en del aktive bestyrelsesmedlemmer under et stort pres, hvilket også betød, at vi efterfølgende brugte meget og konstruktiv tid på at evaluere hele processen. Vi har helt klart fortsat mod på at arbejde med udstillinger, for vi synes, det er vigtigt og spændende. Igennem evalueringen har vi fået indblik i, hvor vi kan spare os selv for unødigt besvær og irritationer, så arbejdet med udstillingerne ikke kommer til at trække så mange veksler, som det gjorde i år.

En positiv sidegevinst af dette pres, der var i løbet af miniTEX-perioden, er, at vi har fået talt os rigtig godt sammen som bestyrelse. Jeg vil vove at påstå, at vi er blevet stærkere sammen, har indset vores muligheder, men også vores begrænsninger, og når sådanne ting er erkendt og italesat, sker der noget godt. Der opstår fremdrift og fornyet energi, og det smitter af på os alle sammen. Og der er dér, vi står lige nu. Vi sprudler af ny energi og gå på mod. Det er her, at nye idéer popper op.

 

En udfordring, vi har haft gennem året, er vores medlemstal. Nej, ikke tallet som sådan, men indbetalingerne af medlemskontingentet. Jeg tror, vi må se i øjnene, at den digitale verden spænder ben for nogle, og det sammenholdt med, at vi meget gerne vil spare foreningen for frimærkeudgifter, der er blevet voldsomt store, oplevede vi i februar, at vi telefonisk måtte kontakte ret mange medlemmer, vi ikke havde registreret en e-mail på, eller hvis e-mail ikke længere fungerede. Lidt ærgerligt at skulle bruge tid på det, men det måtte vi altså. Vi har også for første gang i år IKKE sendt girokort ud. I bladet har vi ellers gjort opmærksom på, at kontingentet skulle indbetales elektronisk denne gang.

 

Hvordan får vi alles e-mail? Hvordan får vi alle til at kontakte os, når de skifter e-mail, adresse, telefonnummer osv., så vi ikke skal bruge så mange timer på at få de sidste indbetalinger ind? For det er jo indbetalingerne, der er omdrejningspunktet for vores forening. Uden kontingenter kan foreningen ikke eksistere. Vi talte også om dette sidste år i Krengerup. 

Under den snak, der udspandt sig dér, var der et medlem, der efterlyste 10 gode grunde til at være medlem af foreningen. Det var en herlig udfordring at få – mere om det under eventuelt.

 

Vi har som forening deltaget i Tekstile Bogdage i Biblioteket på Rentemestervej i København i september, og vi har også deltaget i Salon Tekstile Timer, også i København, hvor Anne-Mette fortalte om arbejdet med miniTEX-udstillingerne. I Greve blev der afholdt et lørdagsmøde med Maj-Britt Bille, hvor det var broderi, det handlede om. Vi har også et samarbejde med Laugets Kurser. Alle disse aktiviteter er i høj grad med til at øge medlemstallet og interessen for vores forening. 

 

Laugets Kurser holder til i Grøndal Multicenter, hvor vi i 2017 fik etableret nye depotskabe til tidsskrifter, foldere, brochurer mv. Lise og Berit har brugt mange timer på at rydde op i en årelang ’vi lægger det lige ud i det gamle depot ’-praksis. Men nu er der styr på det, og skabene er igen nærmest fyldt til randen. I skabene ligger fx overskuddet fra trykkeriet af Rapporter, som vi ved forskellige lejligheder sætter til salg for på den måde at gøre potentielle medlemmer opmærksom på foreningen. 

 

Vi håber også, at vi med vores flotte hjemmeside kan tiltrække flere medlemmer. Vores hjemmeside er lavet af Berthe, Anne-Mette og Susanne med Berthe som primus motor og webredaktør. Berthe har under opbygningen af hjemmesiden brugt et utælleligt antal timer på det arbejde. 

At der sidste år var mere end 6000 besøgende, hvoraf der har været ca. 700 fra udlandet understreger, at hjemmesiden er et godt kommunikationsværktøj både for medlemmer og som vindue ud til resten verden. Dette reflekterer i høj grad det flotte og utrættelige arbejde, Berthe har lagt i at lave, justere og vedligeholde vores hjemmeside. Vores hjemmeside er i høj grad et medie, der viser foreningens ansigt udadtil, men hjemmesiden er bestemt også et vigtigt aktiv, når vi søger fondsmidler, for dér vil fondsudvalgene kigge, når de indhenter oplysninger om vores forening, og så gælder det jo om at være seriøs og fremstå professionel, hvilket vi selv synes, vi gør med den nye hjemmeside. Fx kan I som nævnt tidligere finde en lille film om miniTEX17-udstillingen.

Vores Facebook-side lever også et aktivt liv med rigtig mange opslag, der har med det tekstile at gøre. Det håber jeg, I har set, for Anne-Mette gør et stort stykke arbejde med hele tiden at holde fingere på pulsen og finde relevante opslag til os alle.

 

Rapporter er stadig vores ’hjerte’. Gennem det tidsskrift, kommer vi ud til rigtig mange mennesker med artikler og rapportager fra mange relevante fokusområder rundt om i den tekstile verden. I den forbindelse kan jeg nævne, at der er et lille redaktionsudvalg, bestående af redaktør Gina Hedegaard Nielsen, Mai-Britt Bille og Susanne Klose, som jævnligt sætter sig sammen for at lægge en strategi over kommende numre, temanumre osv. Jeg har lyst til at gengive redaktørens ord - Ginas ord - om arbejdet med bladet: ”Redaktøren vil gerne bede formanden om at udtrykke redaktørens glæde og taknemmelighed for, at der er overskud og seriøs faglig energi blandt såvel bestyrelsesmedlemmer som ikke-bestyrelsesmedlemmer til at aflevere artikler og andet stof til Rapporter. Det er så væsentligt, når Rapporter dokumenterer de tekstile områder - artikler, events, anmeldelse osv. - at det gøres af forskellige skribenter med forskellige faglige kompetencer, så det ikke er redaktørens meninger, der bliver for dominerende i bladet. Det er vigtigt, at vi er saglige og faglige, da bladet arkiveres på det Kongelige Bibliotek for evigt. Alle kan gå tilbage og studere den tekstile scene fra 70'erne og frem. Vi er stolte over at løfte denne opgave, og vi gør vores bedste. 

Det er blevet væsentligt nemmere at disponere bladet og sammensætte det på indhold, efter at vi gik over til at arbejde i temaer - det håber vi, at den aktive læser har bemærket.
Tak fra redaktøren til alle, der har været med til at løfte denne vigtige opgave for foreningen - ingen nævnt ingen glemt - men bemærk gerne artikelskrivernes navne i Rapporter og send dem alle en kærlig tanke - de fortjener opmærksomhed og kredit for deres flotte indsats.”
 citat slut 

 

Vi søgte i år Statens Kunstfond om penge til Rapporter og vi fik 10.000 kr. Som vi forstår det, kan man søge hvert år, og når vi nu har fået et positivt svar, har vi fået så meget blod på tanden, at vi naturligvis vil søge igen. Måske kan vi igen tilkomme et tilskud til driften af Rapporter, der jo er et enestående blad af sin art. Det eneste på det tekstile område heri landet, som ligger så højt i faglighed og informationsniveau.

 

I bestyrelsen har vi omlagt vores mødeaktivitet. Det har vist sig at være alt for tidsuøkonomisk at holde møder på hverdage, efter arbejdstid og til sent på aftenen, for så at stå op igen til en ny arbejdsdag. Så nu holder vi møder i weekenden, enten lørdag eller søndag, som det passer bedst for os. Det giver ro og tid til de gode samtaler. Vi kommer til at drøfte ting, vi ellers ville have hastet forbi af hensyn til det sene tidspunkt, osv. og jeg tror, hvis man kunne være en flue på væggen før og efter den beslutning blev taget om at ændre mødedag, så vil man sagtens kunne se en stor forskel.

 

Som enkeltpersoner og som samlet bestyrelse brænder vi for at udbrede kendskabet til de tekstile håndværk og kunsthåndværk. Vi kan ikke lade være, fordi det betyder noget for os, at man har mulighed for at give den gas, sammen med en lille flok begejstrede mennesker. Heldigvis kommer der flere begejstrede til, for som I vil opleve lidt senere, når vi kommer til valg til bestyrelsen, så er der folk, der stiller op og gerne vil være med til at gøre en positiv forskel på det tekstile område.

Men, vi kan altså ikke gøre vores arbejde uden medlemmer, så fortæl din nabo, at vi er her, og at det er en rigtig god idé at være medlem. Til det formål, at byde nye medlemmer velkommen, har vi lavet et velkomstbrev, en elevatortale, som vi nye medlemmer får tilsendt. 

 

Vi har som sagt god energi og har også ting i støbeskeen for de næste år. Bl.a. håber vi på at kunne arrangere en rejse til Japan og en større jubilæumsudstilling i 2021, og på at skrive flere fondansøgninger, der ikke er tilknyttet en udstilling. Vi håber også, at vi finder ud af at få ekspertise ind over fondsansøgningsarbejdet, enten ved selv at uddanne os eller ved at tilknytte en konsulent til at hjælpe os. For der er fondsmidler derude, man skal blot kunne ansøge på den professionelle måde.

 

Vi vil også gerne have et større samarbejde i gang med broderi- og trykdelen i foreningen. Væverne har jo deres ’Laugets Vævekurser’, og det kunne være spændende, om vi kunne få ’Laugets Broderikurser’, og ’Laugets Trykkurser’ med i ’familien’. Det forudsætter og kræver noget arbejde og samarbejde, som vi gerne går ind i med de to grene. Det er én af de kommende opgaver, vi gerne tager fat i.

 

Vores bestyrelsesmøder har i år, bortset fra et enkelt, været afholdt på Statens Værksteder for Kunst, hvor Rouky arbejder til hverdag. Tusind tak til dig, Rouky, for at være en fortrinlig vært ved hvert eneste møde.

Som sagt fik vi på sidste års generalforsamling til opgave at fremsætte 10 gode grunde til at være medlem af DT. Det blev faktisk en ganske sjov opgave, som vi tog på os. Vi har lavet et første stykke papir/et første dokument. Vi betragter det som et ’levende’ stykke papir, som skal tilpasses og justeres i takt med, at flere gode grunde kommer frem. Susanne vil under eventuelt fortælle om de ”10 gode grunde”.

 

Det var beretningen for i år. En stor tak til alle jer, som kom i dag og tak for ordet.

Referat fra Dansk Tekstillaugs generalforsamling

d. 21. april 2018 på Statens Værksteder for Kunst i København.

 

  1. Valg af dirigent.

Gina Hedegaard Nielsen vælges til dirigent.

 

  1. Valg af referent.

Anne-Mette Heie Kjær vælges til referent.

 

  1. Formandens beretning v. Kirsten Thomsen.

Formandens beretning vedhæftes. 

Kommentar til beretningen: 

Der var positive tilbagemeldinger til den grundige beretning. 

Der var spørgsmål om antal indsendte værker til miniTEX17 censur: svar 135 værker fra 62 deltagere, godkendt 79 værker fra 45 deltagere.

Der var mange positive kommentarer om Rapporter, som har udviklet sig meget, og som indeholder mange spændende artikler.

 

  1. Fremlæggelse af regnskaber v. Lise Frantzen og Rouky Aknin.

Foreningens regnskab for alm. drift i 2017 v. Lise viser et positivt slutresultat på 29.000,-

MiniTEX17’s regnskab v. Rouky viser, at regnskabet balancerer. 

Rouky viser og forklarer foreningens samlede regnskab for 2017. Regnskabet indeholder både udgifter og indtægter fra alm. drift og fra miniTEX17, før alle udgifter fra udstillingen er afholdt, derfor et lidt misvisende resultat. 

Regnskabet er udarbejdet af ekstern revisor Frede Kragh, VV Administration Aps.

Regnskabet godkendes.

 

  1. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget.

Kontingentet fastholdes på det nuværende.

Generalforsamlingen godkender foreningens budget.

 

  1. Behandling af indkomne forslag.

 

Forslag fra bestyrelsen vedr. vedtægtsændringer:

 

• Forslag 1, ændringer i §1. 

Aktuel tekst: 

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til især broderi, stoftryk og vævning, suppleret af andre tekstile håndværk.  

§ 1 ønskes ændret til: 

Dansk Tekstillaugs formål er - på et højt fagligt niveau - at udbrede kendskabet til de tekstile håndværk, værne om dem og skabe interesse herfor. 

Desuden ønsker foreningen at styrke samarbejdet mellem de forskellige faglige discipliner.   

Begrundelse: 

Bestyrelsen ønsker at beskrive det politiske arbejde samt de ansvarsområder, som foreningen arbejder målrettet for. Dette er især vigtigt i fondsansøgninger m.m., hvor vores vision og mål skal være tydelig. 

 

Forslaget er vedtaget – dog med den tilføjelse, at der arbejdes videre med teksten hen mod næste generalforsamling.

 

• Forslag 2, ændringer i §3. 

Aktuel tekst: 

Lauget ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer (min. 5). Bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt Laugets medlemmer. Det tilstræbes, at bestyrelsen er landsdækkende, og at de tre faggrupper er repræsenteret. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer, der også fungerer som forretningsudvalg.  Bestyrelsens arbejdsgang følger en forretningsorden, der revideres hvert år på det 1. møde efter generalforsamlingen.  Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen repræsenteres udadtil af formanden og tegnes økonomisk af forretningsudvalget. 

§ 3 ønskes ændret til: 

Lauget ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer (min. 5). Bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt Laugets medlemmer. Det tilstræbes, at bestyrelsen er landsdækkende, og at de tre faggrupper er repræsenteret. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer, der også fungerer som forretningsudvalg.  Bestyrelsens arbejdsgang følger en forretningsorden, der revideres hvert år på det 1. møde efter generalforsamlingen.  Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen repræsenteres udadtil af formanden og tegnes økonomisk af forretningsudvalget. 

 

 

Begrundelse: 

Bestyrelsesarbejdet i Dansk Tekstillaug bygger på et tæt samarbejde mellem formand, næstformand, kasserer og sekretær. For at dette arbejde synliggøres, ønsker vi at ændre §3. 

 

Forslaget er vedtaget.

 

• Forslag 3, ændringer i § 5.  

Aktuel tekst: 

Foreningens regnskab opstilles af kassereren og godkendes af foreningens revisor. Kontingent opkræves i januar måned og skal være betalt inden udgangen af februar. Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt.  

§ 5 ønskes ændret til: 

Foreningens regnskab opstilles af kassereren og godkendes af foreningens revisor. Kontingent opkræves i januar måned, og skal være betalt senest d. 1. februar. Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt.  

Begrundelse: 

Det er et større arbejde at registrere og evt. rykke for medlemskabsindbetalinger. Dette arbejde skal være færdigt midt i marts, således at Rapporter 2 kun sendes til aktive medlemmer.

 

Forslaget er vedtaget.

 

  1. Valg til bestyrelsen. 

Rouky Aknin er på genvalg. Modtager genvalg. 

Susanne Klose er på genvalg. Modtager genvalg.

Stine Oppfeldt udgår efter eget valg af bestyrelsen.

Maiken Hove Jensen udgår efter eget valg af bestyrelsen.

Berit Rosqvist, suppleant, vælges til fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.

Katrine Røjel stiller op til bestyrelsen. Katrine er uddannet tekstilformidler indenfor tryk. Katrine er engageret i formidlerdelen. Hun har eget værksted og vil i bestyrelsen bla fungere som bindeled til nye tekstilformidlerstuderende. Vælges.

Ann-Cecilie Rindum-Jørgensen stiller op til bestyrelsen. Ann-Cecilie er uddannet tekstilformidler og arbejder indenfor tekstilproduktion.  Vælges.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

VV Administration ApS v/ Frede Kragh genvælges som ekstern revisor.

Mette Lise Røssing genvælges til revisorsuppleantposten. 

  1. Eventuelt.

Ved generalforsamlingen 2017 foreslog medlemmerne bestyrelsen at formulere ’10 gode grunde’ til at være medlem af foreningen. Dette har bestyrelsen arbejdet videre med, og Susanne læser de ’10 gode grunde op’. De vedhæftes.

Data om Facebook v. Anne-Mette: 

Rækkevidde ca. 5000, 2-7 likes dagligt. Også likes fra udlandet, mest de nordiske lande. Anne-Mette er bevidst om at formidle det tekstile, så det så vidt muligt holder sig indenfor foreningens interesser.

Data om hjemmesiden v. Berthe: 

5500 besøgende med et gennemsnit på 3,5 minut, 4300 besøgende er fra DK, 800 fra udlandet hvoraf 300 fra Canada og USA, 400 fra Europa og 100 fra resten af verden. 2300 har klikket ind på miniTEX17. Filmen miniTEX17 på næsten 7 minutter er blevet vist 285 gange.

Spørgsmål fra et medlem: kunne man sætte kontingentet højere til dem, der gerne vil have giroindbetalingskort tilsendt?

Laugets Kurser har lagt nyt program ind på deres hjemmeside.

Susanne anbefaler udstilling om Holger Blom på Museum Skanderborg.

Generalforsamling 2018 afsluttes med formandens tak for god ro og orden. 

 

Efter generalforsamlingen og en dejlig frokost, var det tid til foredrag, rundvisning og en god snak.

Vi hørte Lise Frølund fortælle om ’sit liv ved den digitale væv’, som var en fin introduktion til rundvisning i de tekstile værksteder på SVK v. Gitte-Annette Knudsen, vævekonsulent på SVK, hvor vi så 2 digitale væve og nogle færdige værker, vævet digitalt. 

Vi så en film – uden lyd – om stoftrykker Marie Gudme Leth. Væver Randi Studsgarth og stoftrykker Hanne Backhaus fortalte herefter om Marie Gudme Leth, som de havde kendt og arbejdet sammen med. Højdepunktet var bl.a. at se nogle medbragte, originale stofprøver fra Marie Leth, som alle vores ’tryk’-medlemmer var helt vilde med.

Filmen om Gudme Leth kan ses på YouTube. Blot søg ’Gudme Leth’.

 

Formanden slutter med at takke Lise Frølund, Gitte Anette Knudsen, Randi Studsgarth og Hanne Backhaus for at dele ud af deres viden og at sige velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer Katrine Røjel og Ann-Cecilie Ringdum-Jørgensen.

GF18 slutter til tiden ifølge programmet, og formanden siger takker alle for en indholdsrig dag.