Referat fra Dansk Tekstillaugs generalforsamling

d. 21. april 2018 på Statens Værksteder for Kunst i København.

 

  1. Valg af dirigent.

Gina Hedegaard Nielsen vælges til dirigent.

 

  1. Valg af referent.

Anne-Mette Heie Kjær vælges til referent.

 

  1. Formandens beretning v. Kirsten Thomsen.

Formandens beretning vedhæftes. 

Kommentar til beretningen: 

Der var positive tilbagemeldinger til den grundige beretning. 

Der var spørgsmål om antal indsendte værker til miniTEX17 censur: svar 135 værker fra 62 deltagere, godkendt 79 værker fra 45 deltagere.

Der var mange positive kommentarer om Rapporter, som har udviklet sig meget, og som indeholder mange spændende artikler.

 

  1. Fremlæggelse af regnskaber v. Lise Frantzen og Rouky Aknin.

Foreningens regnskab for alm. drift i 2017 v. Lise viser et positivt slutresultat på 29.000,-

MiniTEX17’s regnskab v. Rouky viser, at regnskabet balancerer. 

Rouky viser og forklarer foreningens samlede regnskab for 2017. Regnskabet indeholder både udgifter og indtægter fra alm. drift og fra miniTEX17, før alle udgifter fra udstillingen er afholdt, derfor et lidt misvisende resultat. 

Regnskabet er udarbejdet af ekstern revisor Frede Kragh, VV Administration Aps.

Regnskabet godkendes.

 

  1. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget.

Kontingentet fastholdes på det nuværende.

Generalforsamlingen godkender foreningens budget.

 

  1. Behandling af indkomne forslag.

 

Forslag fra bestyrelsen vedr. vedtægtsændringer:

 

• Forslag 1, ændringer i §1. 

Aktuel tekst: 

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til især broderi, stoftryk og vævning, suppleret af andre tekstile håndværk.  

§ 1 ønskes ændret til: 

Dansk Tekstillaugs formål er - på et højt fagligt niveau - at udbrede kendskabet til de tekstile håndværk, værne om dem og skabe interesse herfor. 

Desuden ønsker foreningen at styrke samarbejdet mellem de forskellige faglige discipliner.   

Begrundelse: 

Bestyrelsen ønsker at beskrive det politiske arbejde samt de ansvarsområder, som foreningen arbejder målrettet for. Dette er især vigtigt i fondsansøgninger m.m., hvor vores vision og mål skal være tydelig. 

 

Forslaget er vedtaget – dog med den tilføjelse, at der arbejdes videre med teksten hen mod næste generalforsamling.

 

• Forslag 2, ændringer i §3. 

Aktuel tekst: 

Lauget ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer (min. 5). Bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt Laugets medlemmer. Det tilstræbes, at bestyrelsen er landsdækkende, og at de tre faggrupper er repræsenteret. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer, der også fungerer som forretningsudvalg.  Bestyrelsens arbejdsgang følger en forretningsorden, der revideres hvert år på det 1. møde efter generalforsamlingen.  Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen repræsenteres udadtil af formanden og tegnes økonomisk af forretningsudvalget. 

§ 3 ønskes ændret til: 

Lauget ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer (min. 5). Bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt Laugets medlemmer. Det tilstræbes, at bestyrelsen er landsdækkende, og at de tre faggrupper er repræsenteret. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer, der også fungerer som forretningsudvalg.  Bestyrelsens arbejdsgang følger en forretningsorden, der revideres hvert år på det 1. møde efter generalforsamlingen.  Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen repræsenteres udadtil af formanden og tegnes økonomisk af forretningsudvalget. 

 

 

Begrundelse: 

Bestyrelsesarbejdet i Dansk Tekstillaug bygger på et tæt samarbejde mellem formand, næstformand, kasserer og sekretær. For at dette arbejde synliggøres, ønsker vi at ændre §3. 

 

Forslaget er vedtaget.

 

• Forslag 3, ændringer i § 5.  

Aktuel tekst: 

Foreningens regnskab opstilles af kassereren og godkendes af foreningens revisor. Kontingent opkræves i januar måned og skal være betalt inden udgangen af februar. Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt.  

§ 5 ønskes ændret til: 

Foreningens regnskab opstilles af kassereren og godkendes af foreningens revisor. Kontingent opkræves i januar måned, og skal være betalt senest d. 1. februar. Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt.  

Begrundelse: 

Det er et større arbejde at registrere og evt. rykke for medlemskabsindbetalinger. Dette arbejde skal være færdigt midt i marts, således at Rapporter 2 kun sendes til aktive medlemmer.

 

Forslaget er vedtaget.

 

  1. Valg til bestyrelsen. 

Rouky Aknin er på genvalg. Modtager genvalg. 

Susanne Klose er på genvalg. Modtager genvalg.

Stine Oppfeldt udgår efter eget valg af bestyrelsen.

Maiken Hove Jensen udgår efter eget valg af bestyrelsen.

Berit Rosqvist, suppleant, vælges til fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.

Katrine Røjel stiller op til bestyrelsen. Katrine er uddannet tekstilformidler indenfor tryk. Katrine er engageret i formidlerdelen. Hun har eget værksted og vil i bestyrelsen bla fungere som bindeled til nye tekstilformidlerstuderende. Vælges.

Ann-Cecilie Rindum-Jørgensen stiller op til bestyrelsen. Ann-Cecilie er uddannet tekstilformidler og arbejder indenfor tekstilproduktion.  Vælges.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

VV Administration ApS v/ Frede Kragh genvælges som ekstern revisor.

Mette Lise Røssing genvælges til revisorsuppleantposten. 

  1. Eventuelt.

Ved generalforsamlingen 2017 foreslog medlemmerne bestyrelsen at formulere ’10 gode grunde’ til at være medlem af foreningen. Dette har bestyrelsen arbejdet videre med, og Susanne læser de ’10 gode grunde op’. De vedhæftes.

Data om Facebook v. Anne-Mette: 

Rækkevidde ca. 5000, 2-7 likes dagligt. Også likes fra udlandet, mest de nordiske lande. Anne-Mette er bevidst om at formidle det tekstile, så det så vidt muligt holder sig indenfor foreningens interesser.

Data om hjemmesiden v. Berthe: 

5500 besøgende med et gennemsnit på 3,5 minut, 4300 besøgende er fra DK, 800 fra udlandet hvoraf 300 fra Canada og USA, 400 fra Europa og 100 fra resten af verden. 2300 har klikket ind på miniTEX17. Filmen miniTEX17 på næsten 7 minutter er blevet vist 285 gange.

Spørgsmål fra et medlem: kunne man sætte kontingentet højere til dem, der gerne vil have giroindbetalingskort tilsendt?

Laugets Kurser har lagt nyt program ind på deres hjemmeside.

Susanne anbefaler udstilling om Holger Blom på Museum Skanderborg.

Generalforsamling 2018 afsluttes med formandens tak for god ro og orden. 

 

Efter generalforsamlingen og en dejlig frokost, var det tid til foredrag, rundvisning og en god snak.

Vi hørte Lise Frølund fortælle om ’sit liv ved den digitale væv’, som var en fin introduktion til rundvisning i de tekstile værksteder på SVK v. Gitte-Annette Knudsen, vævekonsulent på SVK, hvor vi så 2 digitale væve og nogle færdige værker, vævet digitalt. 

Vi så en film – uden lyd – om stoftrykker Marie Gudme Leth. Væver Randi Studsgarth og stoftrykker Hanne Backhaus fortalte herefter om Marie Gudme Leth, som de havde kendt og arbejdet sammen med. Højdepunktet var bl.a. at se nogle medbragte, originale stofprøver fra Marie Leth, som alle vores ’tryk’-medlemmer var helt vilde med.

Filmen om Gudme Leth kan ses på YouTube. Blot søg ’Gudme Leth’.

 

Formanden slutter med at takke Lise Frølund, Gitte Anette Knudsen, Randi Studsgarth og Hanne Backhaus for at dele ud af deres viden og at sige velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer Katrine Røjel og Ann-Cecilie Ringdum-Jørgensen.

GF18 slutter til tiden ifølge programmet, og formanden siger takker alle for en indholdsrig dag.