Generalforsamling 2018  

Lørdag d. 21. april 2018 på
Statens Værksteder for Kunst, Strandgade 28 B, Kbh.

Tilmelding senest den 15 april 2018

GENERALFORSAMLING for DANSK TEKSTILLAUG – væv, tryk og broderi 

Lørdag d. 21. april 2018 kl. 11.00 – ca. 16.45
På Statens Værksteder for Kunst, Strandgade 27 B, 1401 Kbh. 

Program: 

11.00 - 11.30: Ankomst og kaffe
11.30 - 13.00: Generalforsamling, se dagsordenen herunder.
13.00 - 13.45: Frokost
13.45 - 14.30: Lise Frøl
und om ”sit liv ved den digitale væv”
14.30 - 16.00: Rundvisning på tekstilværkstedet for at se den nye digitale væv ved fagkonsulent Gitte Anette Knudsen. Mens et hold ser på tekstilværkstedet og den digitale væv, vil resten af deltagerne blive budt på eftermiddagskaffe. Holdene skifter om kl. 15.15, så alle får muligheden for at deltage på rundvisning og at drikke kaffen.
16.00 - 16.45: Film om stoftrykker Marie Gudme Leth ved væver Randi Studsgarth og stoftrykker Hanne Backhaus. 

Dagsorden for generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen - Rouky Aknin, Susanne Klose er på valg. Stine Oppfeldt afgår 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt 

Alle forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til formanden:
Kirsten Thomsen, Thulevej 13, 7100 Vejle, e-mail: designkirsten@gmail.com senest 3 uger før generalforsamlingen finder sted. Generalforsamlingen er for foreningens medlemmer. Foreninger, værksteder mv., der er medlem af Dansk Tekstillaug, kan vælge en person, der repræsenterer dem på generalforsamlingen. Detaljeret program og praktiske oplysninger tilsendes alle tilmeldte senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Ret til ændringer forbeholdes. 

Tilmelding: Scan/kopier, klip ud, send pr. mail eller brev din tilmelding til foreningen. 

Skriv venligst tydeligt og opgiv meget gerne din mailadresse, så vi kan sende det udførlige program til alle tilmeldte via mail. 

Navn
Adr.
E-mail
Tlf. Medlemsnr. 

Spisning: 160 kr pr. person (sæt kryds herunder ud for dit ønske) 

 Frokost
 Vegetarisk frokost
 Ingen frokost

Tilmelding og betaling senest 15. april 2018 til: Rouky Aknin E-mail: tilmeldingdansktekstillaug@gmail.com
Indbetaling på konto: 1551 10782082 

Vi glæder os til at se dig den 21. april 2018 Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforssamling 2017 - Tilmelding senest den 30/3/2017

Lørdag d. 29. april 2017 på
Hørvævsmuseet på Krengerup, Nårupvej 30, 5620 Glamsbjerg 

11.00 – 11.30: Ankomst og kaffe
11.30 – 13.00: Generalforsamling, se dagsordenen herunder.
13.00 – 14.00: Frokost
14.00 – 14.45: Foredrag v. Ulrikka Mokdad: ”Dansk Tekstillaug, 70 + 1” 14.45 – 15.45: Rundvisning på Hørvævsmuseet
15.45: Kaffe og kage 

Dagsorden: 

    1.    Valg af dirigent 

    2.    Valg af referent 

    3.    Formandens beretning 

    4.    Fremlæggelse af regnskab 

    5.    Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget 

    6.    Behandling af indkomne forslag 

    7.    Valg til bestyrelsen - Ulrikka Mokdad, Stine Oppfeldt og Kitt Buch afgår 

    8.    Valg af revisor og revisorsuppleant 

    9.    eventuelt 

Alle forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til formanden, Kirsten Thomsen, Thulevej 13, 7100 Vejle, designkirsten@gmail.com senest 2 uger før generalforsamlingen finder sted. Generalforsamlingen er for foreningens medlemmer. Foreninger, værksteder mv., der er medlem af Dansk Tekstillaug, kan vælge en person, der repræsenterer dem på generalforsamling. 

Detaljeret program og praktiske oplysninger tilsendes alle tilmeldte senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen (ret til ændringer forbeholdes).
Tilmelding – kopier eller klip ud, send pr. mail, eller brev. 

Skriv venligst tydeligt. 

Navn
Adresse
E-mail
Tlf
Medlemsnr.
Spisning: 150 kr pr. person (sæt kryds herunder ud for dit ønske 

 Frokost        Vegetarisk Frokost      Ingen frokost 

NY DATO FOR Tilmelding senest 30. marts 2017 til: Lise Frantzen, Violvej 27, 3500 Værløse 

E-mail: lise.s.frantzen@gmail.com

GENERALFORSAMLING for 2016 Hørvævsmuseet på Krængerup, 29. april 2017

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Formandens beretning

 4. Fremlæggelse af regnskab

 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget

 6. Behandling af indkomne forslag

 7. Valg til bestyrelsen:

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

 9. Eventuelt

1.
Susanne Klose blev valgt

2.
Berit Julie Rosqvist blev valgt

3.
Se separat PDF-fil.
I år var der ingen kommentarer.

4.
Lise Frantzen fremlagde regnskabet, der er endt med et underskud for 2016 på kr. 21.508,17.

I forhold til budgettet for 2016:
Indtægter: Medlemskontingentet var steget og salg af teoribøger ligeså. Men annoncesalget var desværre faldet. Der var også budgetteret med en indtægt på studierejse til Lodz, men den blev jo aflyst.
Udgifter:
Det er blevet dyrere at få produceret Rapporter inkl forsendelse. Genoptryk af ”Teoribog for skaftevævere” blev også lidt dyrere. Ligeledes havde vi øgede udgifter til lørdagsmøder, bestyrelsesmøder og generalforsamlingen.
Se hele regnskabet på separat PDF-fil.

Under dette punkt blev der kommenteret livligt - for hvordan vender vi underskud til overskud?
*Revisoren havde i sine kommentarer bl.a. skrevet, at egenkapitalen ikke måtte blive lavere, for så kan vi ikke få den daglige administration til at fungere.
*Vi må prøve, at få medlemmerne i vævekredsene til selv at melde sig ind i lavet, og ikke bare nyde godt af, at kredsen er medlem.
*Få produceret en lille flyer, som ikke bare skal ligge ét eller andet sted til at tage. Nej den skal overdrages personligt med en kommentar om, at det er godt at være medlem.

*Vi bør holde fast i ambassadørerne. De kan være gode formidlere. *10 gode grunde til at blive medlemønskedes.
*Der var også ros til bestyrelsen.
*Pt har vi 519 medlemmer.

*Der stadig nogle der synes, at ”det hele foregår i København”. Der må arbejdes videre med, at brede ud over hele landet.

5.
*Budgettet blev godkendt, selvom det viste et underskud.
*Kontingentet for 2018 er uændret kr. 375,00 for personlige medlemmer, men forhøjes til kr. 500,00 for væ- vekredsene. Ca. 50 vævekredse er medlemmer.
*Der blev foreslået, at prisen for vævekredsene skulle gradueres efter medlemstal. F.eks. grænser pr. 25 medlemmer. Man kan også gøre som Vævekredsene i Danmark, hvor der betales pr. medlem. Dette spørgs- mål skal bestyrelsen arbejde videre med.
*Måske skal bonusordningen ændres/fjernes.
*Vi håber, at vi kan tjene lidt på miniTEX17-arrangementet.
*Der er afsat kr. 4.500,00 til honorering af bestyrelsen, hvilket vor revisor finder for lavt.

6.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring fik kommentarer, og derfor skal bestyrelsen arbejde videre med formuleringen. Det forventes at blive fremlagt igen på næste generalforsamling.

*Forskellige kommentarer: ”ordet håndværk” mangler, ”de tre fag skal nævnes”, ”trække bro til discipliner”, ”formuleringen gør, at vi åbner os for meget”, ”formuleringen skal ikke indrettes efter, at den evt. skal bru- ges til fondsansøgninger”.
Et svar hertil var: ”vi har skelet til andre gruppers vedtægter”.

7.
Der blev sagt tak for mange års arbejdsindsats til Ulrikka Mokdad, da hun har valgt, at forlade bestyrelsen. Stine Oppfeldt blev genvalgt.
Suppleanter er på valg alle år, så Berit Julie Rosqvist fortsætter.
Kit Buch, der blev valgt som suppleant for et år siden, havde valgt at trække sig. Derfor var Majken Jensen, der er nyuddannet tekstilformidler, blevet opfordret til at opstillede som ny suppleant. Hun blev valgt.

8.
Revisor Lotte Christensen har valgt at fratræde. Derfor har bestyrelsen fået mandat til at finde en ny. Revisorsuppleant Mette Lise Rössing blev genvalgt.

9.
Lotte Dalgaard reklamerede for Laugets kurser.
Berthe Forchhammer reklamerede for NTA
Nordic Textile Art og det arrangement de har sammen med ETN European Textile Network i september i Borås/Sverige. Medlemskab af NTA koster kr. 200,00 om året.

Efter frokost holdt Ulrikka Mokdad et foredrag der hed: ”Lauget 70+1”. For et år siden, til general- forsamlingen i Gammel Dok, havde Gina Hedegaard nævnt, at lige den dag var det 70 år siden, at Lauget var startet.

Det var et informativt foredrag og der blev vist gamle protokol-udskrifter samt fotos fra de seneste 2 gange der har været arrangeret miniTEX.

Efter dette fik vi, af Bent Bille, en orientering om Hørvævsmuseet og deres aktiviteter bl.a. med skoleelever fra Assens.
Derefter blev vi vist rundt af en af de andre frivillige der lægger arbejdstid på stedet.
Vi fik set hvordan hør blev hejlet, skættet og redt inden spinding. Nogle af vævene blev kortvarigt sat i gang, så vi kunne se hvordan hulkortsystemet virker og høre hvor meget de larmer. Desuden så vi hvordan hulkort laves.

I området ved café’en var der to udstillinger.

 1. Garn Elskende Mesdamesviser S.O.S. - Strikkede Olmer Striber.

 2. Anne Marie Rasmussen viser mange billedvævninger, som hun har vævet gennem mange år.

Så var klokken blevet mange og nu var der tid til kaffe, småkager og flere samtaler inden vi indledte færden hjem mod øst eller vest. 

GENERALFORSAMLING 2015- Statens værksteder, Gl. Dok i København, 30. april 2016  

Referat:

1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg til bestyrelsen: 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt 1. Gina Hedegaard blev valgt. G.H. kunne konstatere at generalforsamlingen er lovligt varslet og rækkefølgen blev gennemgået.

2. Berit Julie Rosqvist blev valgt

3. Se vedhæftede.

Spørgsmål til beretningen: Der blev stillet spørgsmål til om målene på de værker der skal antages til miniTEX17 var maximum-mål eller? … Rouky Aknin havde lavet en fin tavle, hvor alle kunne se ”reglerne”. De er følgende: 15cm x 27cm præcis i 2D eller 15cm x 27cm præcis x max 15 cm i 3D.

Der blev også spurgt til hvorfor målene var ændret, og Ulrikka Mokdad svarede at kuratorerne, på det møde de var inviteret med til, kom med forskellige forslag, og bestyrelsen foretog en afstemning, som faldt ud til de valgte mål. Vi er klar over, at det er en udfordrende størrelse, men vi ville vælge noget nyt.

4. Lise Frantzen fremlagde regnskabet, der er endt med et overskud for 2015 på kr. 30.000,00. Der var forklaring til nogle af beløbene, bl.a. har der været nedgang i medlemsantallet, så kontingentindtægterne endt på kr. 156.000 i modsætning til de budgetterede 168.000, og at de samlede udgifter til Rapporter var kr. 2.500 større end budgettet.

5. *Kontingentet for 2017 er uændret i forhold til 2016, nemlig kr. 375,00. *Der er budgetteret med et lavere beløb i kontingentindtægter end 2015 *Vi opererer med et bevidst underskud p.g.a en forventet indtægt på bogsalg – dvs salg af Teoribog for skaftevævere. *Der blev stillet spørgsmål til hvorfor bestyrelsen ikke får et honorar. Det har vi valgt fordi det tidligere har

 Berit Julie Rosqvist, Vennemindevej 47, 3.th., 2100 København. Ø  Mail: beritjulie@gmail.com 

været således, at det kun var forretningsudvalget der fik et, og den fungerende bestyrelse arbejder lige meget. Efter generalforsamlingen har alle i bestyrelsen modtaget kr. 500,00 hver. 

6. *Ambassadør Mona Sørensen opfordrer vævekredsene til, at sende adresseændringer direkte til Lauget. Det vil sige til sekretæren Anne-Mette Heie-Kjær, og ikke til ambassadøren. *Der er nogle fejl på den nuværende hjemmeside som bedes ændret. Det drejer sig om kontaktpersoner. Så længe den nye hjemmeside ikke fungerer, skal fejlene rettes på den nuværende.

7. Kirsten Thomsen, Ulrikka Mokdad, Susanne Klose og Berit Julie Rosqvist er på valg og er villige til genvalg. Alle 4 blev genvalgt. Mai-Britt Bille har valgt at træde ud af bestyrelsen.  Kitt Buch stillede op som suppleant til bestyrelsen, og blev valgt. Kitt Buch er uddannet textildesigner fra Margrethe-skolen og tektilformidler fra Professionshøjskolen UCC Håndarbejdets Fremme. Arbejder med maskinbroderi og åbner i juni en forretning i Kompagnistræde. 

8. Både revisor Lotte Christensen, og revisorsuppleant Mette Lise Rössing blev genvalgt

9. *Ulrikka Mokdad bad os tænke os om – hvis vi ved noget om nogle udstillinger, vil hun bede os om at give hende besked om det. Så kan det nemlig komme med i Rapporter. *Lotte Møhl synes det er spændende, at der findes miniTEX, men opfordrer bestyrelsen til, at lave noget lignende for skaftevæverne. Hvortil Ulrikka Mokdad kunne oplyse, at der til jubilæet i 2021 vil være en stor begivenhed der naturligvis også indbefatter skaftevævede værker. Når miniTEX17 er overstået, vil vi tage fat på jubilæumsudstillingen 2021. *Anne-Mette Heie-Kjær viste nogle statistikker på Facebook-siden. Det handler om hvor mange følgere der er, hvor de bor i Verden og i hvilken aldersgruppe de fleste befinder sig. F.eks. er der ca. 14 % i aldersgruppen 25-34 år og 28 % i alderen 55-64 år. Vi har følgere fra hele Verden. Anne-Mette Heie-Kjær styrer Facebook-siden diktatorisk, siger hun. Fortalte også om hvordan man dér giver beskeder videre. *Mette Lise Rössing fortalte om ”salon  tekstile timer”, som finder sted hvert år den 3. lørdag i november på Professionshøjskolen UCC Håndarbejdets Fremme. I år bliver det i nye rammer, for skolen flytter i september til Campus Carlsberg.  Man kan tilmelde sig på roessing@mail.dk. Det bliver en dag hvor der tales tekstiler på alle måder. Alle kan fortælle om et projekt i max 5 min.  *Vibeke Lindhardt opfordrer os alle til at indmelde os i NTA – Nordic Textile Art. Medlemskab koster Euro 25 pr. år. Alt foregår på et højt niveau, med en bestyrelse der består af entusiastiske professionelle tekstilkunstnere. Vibeke Lindhardt har skrevet en artikel til Rapporter nr. 3, om den seneste generalforsamling der foregik i 4 dage omkring 1. april i Bergen. I løbet af disse dage er der foredrag, værkstedsbesøg og workshops.  Hidtil har der af forskellige grunde kun været svenskere i bestyrelsen, men de har arbejdet på, at der skal være bestyrelsesmedlemmer fra de andre nordiske lande, og Vibeke Lindhardt er nu valgt ind. *Paulette Adams oplyste, at tekstilkurserne nu også har fået en facebookside. Søg på /www.laugetskurser.dk. *Mona Lise Martinussen spurgte til hvorfor der ikke er annonce for teoribogen i Rapporter. Der var flere der svarede, men Gina Hedegaard oplyste at den vigtigste årsag er, at de betalte annoncer kommer først.

 Berit Julie Rosqvist, Vennemindevej 47, 3.th., 2100 København. Ø  Mail: beritjulie@gmail.com 

*Kirsten Thomsen opfordrer os alle til, at oplyse vor mailadresse til Anne-Mette Heie-Kjær. Det vil være nemmere at komme i kontakt med medlemmer, hvis vi kan maile i stedet for at skrive breve. *Kirsten Thomsen bad Mai-Britt Bille om at komme op til hende. Dér blev Mai-Britt takket for sin indsats for Lauget og oplyst om, at vi er kede af at hun træder ud. Mai-Britt Bille fik en boggave.

  Efter en dejlig frokost, som hovedsaligt var vegetarisk, holdt Gina Hedegaard et foredrag, som hed ”mit væverlaug”. Gina fortalte om at hun som ung arvede en væv. Da Gina er en nysgerrig person, ville hun naturligvis vide hvordan den fungerede. På den vej gik det – kurser, mesterlære, indvalgt i S&V’s bestyrelse som elevrepræsentant, senere bestyrelsesmedlem, væveassistent. På et tidspunkt blev hun spurgt om hun ville være medhjælp på bladet (som dengang hed Landsforeningen Stoftrykker & Væverlauget). Senere overtog Gina hele ansvaret, og har nu været ansvarlig i 28 år.

Herefter var der rundvisning på Gl.Dok af Rouky. Hun beklagede at der var flere tekstilkunstnere som i seneste uge var blevet færdige med deres projekter. Vi så en større vævning der var i gang, et tekstilt projekt af Gina Hedegaard og Lise Kjær samt de fleste andre værksteder – keramik, maleri, træ, metal og foto. Gina Hedegaard og Lise Kjær stiller ud i Kongens Have i bunkeren 2. til 5. juni 2016.

Både før og efter generalforsamlingen kunne man se på og købe garner af Paulette Adam / Magiske Garner. Desuden blev der vist Garnindkøbsforeningens mappe med prøver. Ældre Rapporter og ældre udenlandske tekstile blade var til salg.

Dagen blev afsluttet med kaffe, the og Rouky’s skønne kage.